Деякі особливості сейсмічності Закарпаття

2014;
: стоp. 139-149
https://doi.org/10.23939/jgd2014.02.139
Надіслано: Грудень 18, 2014
1
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
2
Карпатське відділення Інституту геофізики ім.С.І.Субботіна НАН України
3
Відділ сейсмічності Карпатського регіону Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України; Інститут геофізики імені С. І. Субботіна НАН України
4
Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Мета. Дослідження особливостей сейсмічності Закарпатського прогину та її зв’язку з розломно-блоковою структурою земної кори. Методика. Для аналізу сейсмічності Закарпаття використано дані інструментальних спостережень Карпатської сейсмічної мережі за 2001–2012 рр. Проведено зіставлення карт епіцентрів землетрусів із розломно-блоковою структурою регіону. Проаналізовано розподіл гіпоцентрів землетрусів з глибиною. Виконано аналіз сейсмічної активності основних розломів Закарпатського прогину, досліджено зміни середньорічної кількості землетрусів та виділеної сумарної сейсмічної енергії за 2001–2012 рр. Проаналізовано зв’язок просторово-часового розподілу сейсмічності з тектонікою земної кори Закарпатського прогину. Результати. Досліджено просторово-часові особливості сейсмічності Закарпатського прогину за 2001–2012 рр. Встановлено, що найвища сейсмічність за розглянутий період була характерна для Закарпатського та Панонського розломів, в зонах яких відбулися відчутні землетруси поблизу м. Берегове 23.11.2006 р. (К = 12,1, М = 4,2) та с. Угля 14.12.2010 р. (К = 9,7, М = 3,2). Серед поперечних розломів за рівнем сейсмічності виділяються Латорицький, Боржавський, Виноградівський, Оашський розломи, Тячівський лінеамент, а також вузли їх перетину із Закарпатським та Панонським глибинними розломами. У розподілі вогнищ землетрусів із глибиною у Закарпатському прогині виявлено три поверхи (рівні) їх концентрації: товща осадового шару та фундаменту до глибини гранітного шару (2–10 км), верхня частина базальтового шару (15–22 км) та шар поблизу поверхні Мохо (25–35 км). Зроблено загальний висновок, що сейсмічність Закарпатського прогину зумовлена взаємодією Карпатської складчастої споруди з мікроплитами АЛЬКАПА та ТИСІЯ-ДАКІЯ. Наукова новизна. Проаналізовано просторово-часовий розподіл землетрусів з енергетичним класом K = 7–12 за даними інструментальних спостережень 2000–2012 рр. та показано їх зв’язок з розломно-блоковою структурою земної кори. Досліджено особливості розподілу вогнищ землетрусів з глибиною у зоні Закарпатського глибинного розлому. Показано, що Закарпатський розлом проявляється як субвертикальна зона і маркується гіпоцентрами землетрусів у діапазоні глибин від 2–3 км до 30–35 км (поверхня Мохо). Практична значущість. Виявлені особливості просторово-часового розподілу гіпоцентрів землетрусів, їх зв’язку з розломно-блоковою структурою земної кори можуть бути використані для вивчення сейсмічно активних зон, сейсмічного районування та оцінки сейсмічної небезпеки окремих територій та населених пунктів Закарпаття.

 1. Гинтов О.Б. Тектонофизический и палинспасти­ческий разрезы Украинских Карпат вдоль гео­траверса DOBRE – 3 (PANCAKE) / О. Б. Гин­тов, И. Н. Бубняк, А. В. Муравская, М. В. На­капелюх, В. Е. Шлапинский // Геофиз. журн. – 2014. – № 3. – С. 3–30.
 2. Глушко В. В. Тектоника и нефтегазоносность Кар­пат и прилегающих прогибов / В. В. Глушко. – М.: Недра, 1968. – 264 с.
 3. Гнилко О. М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Частина 1. Основ­ні елементи Карпатської споруди / О. М. Гнил­ко // Геодинаміка. – 2011. – № 1 (10). – С. 47–57.
 4. Гнилко О. М. Тектонічне районування Карпат у світлі терейнової тектоніки. Стаття 2. Флішові Карпати – давня акрецій на призма / О. М. Гнилко // Геодинаміка. – 2012. – № 1 (12). – С. 67–78.
 5. Гофштейн И. Д. О природе современных верти­кальных движений земной коры / И. Д. Гофш­тейн // Геофиз. сборн. АН УССР. – 1973. – Вып. 55. – С. 15–17.
 6. Гофштейн И. Д. Неотектоника Карпат / И. Д. Гоф­штейн. – Киев: И-во АН УССР, 1964. – 182 с.
 7. Карта разрывных нарушений и основных зон ли­ниаментов юго-запада СССР (с изпользова­нием материалов космической съемки) / под ред. Н. А. Крылова, 1988.
 8. Крупський Ю. З. Геодинамічні умови формування і нафтогазоносність Карпатського та Волино-Подільського регіонів України / Ю. З. Крупсь­кий. – К.: УкрДГРІ, 2001. – 144 с.
 9. Крупський Ю. З. Закарпатський прогин – нова га­зоносна область України / Ю. З. Крупський // Геол. журн. – 1992. – № 5. – С. 70–75.
 10. Кутас Р. І. Геотермічна модель земної кори через Східні Карпати вздовж сейсмічного профілю ДОБРЕ-3 (PANCAKE) / Р. І. Кутас // Геодинамі­ка. – 2013. – № 2 (15). – С. 192–194.
 11. Курскеев А. К. Проблемы прогнозирования зем­летрясений. – Алмата: Наука, 1990. – 264 с.
 12. Литосфера Центральной и Восточной Европы I, II, V / В. Б. Соллогуб, А. В. Чекунов, И. В. Литви­ненко и др. – Киев: Наук. думка, 1987. – 168 с.
 13. Мельничук М. И. О генетической связи сеймичес­ких процессов с тектоникой Карпатского ре­гиона / М. И. Мельничук // Геофиз. журн. – 1982. – Т. 4, № 2. – С. 34–41.
 14. Мерлич Б. В. Глубинные разломы, неогеновый магматизм и оруднение Закарпатья // В кн.: Проблемы тектоники и магматизма глубинных разломов, т. 2 / Б. В. Мерлич, С. М. Спитков­ская. – Львов. 1974. – 190 с.
 15. Назаревич А. В. Геодинаміка, геотектоніка і сейсмічність Карпатського регіону України / А. В. Назаревич, Л. Є. Назаревич // Геоди­наміка. – 2013. – № 2 (15). – С. 247–249.
 16. Назаревич Л.Є. Сейсмічність і деякі особливості сейсмотектоніки Українських Карпат / Л. Є. На­заревич, А. В. Назаревич // Геодина­міка. – 2012. – № 1 (12). – С. 145–151.
 17. Пронишин Р. С. Зв’язок просторового розподілу сейсмічності з тектонічною будовою Закарпат­ського прогину / Р. С. Пронишин, В. Г. Кузнєцо­ва // Геодинаміка. – 2011. – № 2. – С. 254–256.
 18. Пронишин Р.С. Некоторые аспекты сейсмическо­го “климата и погоды” в Закарпатье / Р. С. Про­нишин, Б. Г. Пустовитенко // Изв. АН ССС­Р. Физика Земли. – 1982. – № 10. – С. 74–81.
 19. Пустовитенко А. А., Пронишин Р. С. Механизм очага Береговского землетрясения 23 ноября 2006 г. // Геодинаміка. – 2011. – 2(11). – С. 260–262.
 20. Пустовитенко Б. Г. Новые карты общего сейсми­ческого районирования территории Украины. Особенности модели долговременной сейсми­ческой опасности / Б. Г. Пустовитенко, В. Е. Куль­чицкий, А. А. Пустовитенко // Геофиз. журн. – 2006. – № 3. – С. 54–77.
 21. Сейсмологический бюллетень Украины за 2001, 2002, 2003, 2004 год / ред. Б. Г. Пустовитенко – Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины, Симферополь, 2005, 2006, 2007, 2008. – 113 с., 148 с., 132 с., 166 с.
 22. Сейсмологический бюллетень Украины за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 гг. / Севастополь: НПЦ Экоси-Гидрофизика,  2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. – 205 с., 297 с., 145 с., 180 с., 249 с., 201 с., 233 с., 228 с.
 23. Хаин В. Е. Геотектоника с основами геодинамики / В. Е. Хаин, М. Г. Ломизе. – М: Изд-во МГУ, 1995. – 480 с.
 24. Харитонов О. М. Особенности сейсмичности Закарпатья / О. М. Харитонов, О. П. Костюк, В. В. Кутас, И.М. Руденская // Геофиз. журн. –1996. – № 2. – С. 3–11.
 25. Хоменко В. І. Глибинна будова Закарпатського прогину / В. І. Хоменко. – К.: Наук. думка, 1978. – 230 с.
 26. Чекунов А. В. Структура земной коры и тектоника юга Европейской части СССР / А. В. Чекунов. – Киев: Наук. думка, 1976. – 76 с.
 27. Burchfiel B. C. Eastern Alpine System and the Carpa­thian Orocline as an Example of Collision Tec­tonics / В. С. Burchfiel //  Tectonophysics, v. 63, 1980. – P. 31–62.
 28. Foldvary G. Z. Geology of the Carpathian Region /  G. Z. FoldvaryWorld Scientific, Singapore, 1988.
 29. Sefara J. Seismogenic zones in the Eastern Alpine-Wes­tern Carpathian-Pannoian junction area / J. Sefera, M. Kovac, D. Plasienka, M. Sujan // Geologica Carpathica, 49, 4, Bratislawa, 1998. – P. 247–260.
 30. Seghedia I. Post-collisional Tertiary–Quaternary ma­fic alkalic magmatism in the Carpathian–Pannonian region: a review / I. Seghedia, H. Downes, O. Vaselli, A. Szakacs, K. Balogh, Z. Pecskay // Tectonophysics, 393 (2004). – P. 43–62.
 31. Starostenko V. Seismic velocity model of the crust and upper mantel along profile PANCAKE across the Carpathians between the Pannonian Basin and the East European Craton / V. Starostenko, T. Janik and at. // Tectonophysics, 608 (2013) – P. 1049–1072.