2(23) 2017

In this Number

(10 papers)
Anatolii Tserklevych, Yevhenii Shylo, O. Shylo
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.141
141-163