Display of the tectonic structure of the western region of Ukraine in the gravimagnetic fields

https://doi.org/10.23939/jgd2017.02.104
Received: August 02, 2017
1
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
2
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Carpathian Branch of Subbotin Institute of Geophysics of NAS of Ukraine

Purpose. The aim of this work is to trace large structural-tectonic elements within the Western region of Ukraine according to the characteristic signs of their manifestation in the anomalies of gravity and magnetic fields and the construction of regional tectonics schemes based on gravity and magnetometric materials. Methodology. The research method is based on a qualitative interpretation of the observed gravitational and magnetic fields. A qualitative interpretation consists in revealing morphological features of the manifestation of deep faults and other large structural-tectonic elements in anomalous gravitational and magnetic fields. The task also traced these elements on the basis of a comparing the morphology, intensity, size, and stretch direction of local anomalies to published maps of the tectonic structure of the region. Local anomalies were identified using averaging transformations. Results. The transformations of averaging of gravimetric and magnetometric materials have been performed, and maps of local anomalies of the field of gravity and magnetic field were constructed. As a result of the analysis of the morphology of the observed gravimagnetic fields and maps of local anomalies, characteristic signs of the manifestation of large tectonic zones, the regional behavior of the foundation surface, deep faults and paleovalleys have been revealed. Extended zones of the change in the character of the potential fields have been detected, and survey schemes of fault tectonics of the Western region of Ukraine have been constructed. Originality. Tectonics schemes constructed using gravimagnetic fields are informative and supplement existing views on the deep structure of the region. In particular, the block structure of Folded Carpathians in the direction of the strike of longitudinal faults has been revealed. A number of deep faults and paleovalleys have been traced in local gravimagnetic fields. Also morphological signs of the zone of articulation of the East European and Western European platforms (Teisseyre-Tornquist zone) have been revealed. These signs are the zones of change in the character of the potential fields: the transition bands from mosaic anomalies to linear-extended anomalies. Practical significance. Tectonic zoning of territories, tracing faults, and the structure of the foundation surface by anomalous geophysical fields help identify and delineate oil and gas prospects. The faults and zones of their intersection are the conduits for migration of fluids, and they form the patterns for locating mineral deposits and the complex surface of the basement within the Western region of Ukraine. Together they create favorable conditions for the formation of oil and gas traps in the sedimentary cover.

 1. Vishnyakov I. V., Glushko V. V., Pomyanovskaya G. M. et al. Yugo-zapadnyy kray Vostochno-Evropeyskoy platformy na Ukraine i v Moldavii [Southwest edge of the East European platform in Ukraine and in Moldova], v kn.: “Geologiya zapada Vostochno-Evropeyskoy platform” [Proc. “Geology of the West of the East European platform”], Minsk, Vyd-vo “Nauka i tekhnika” [“Science and technology” Publ.], 1981. pp. 22–35 (in Russian).
 2. Dolenko G. N., Rizun B. P., Senkovs'kiy Yu. N. et al. Geologiya i neftegazonosnost' Volino-Podol'skoy plity [Geology and oil-and-gas content of the Volino-Podolsky plate], Kyiv, Vyd-vo “Naukova dumka” [“Scientific thought” Publ.], 1980, 106 p. (in Russian).
 3. Zayats' Kh. B., Yarysh M. S. Skhema budovy poverkhni doryfeys'koho krystalichnoho fundamentu zakhidnykh oblastey Ukrayiny za danymy KMZKh-HSZ. M-b 1:200000 [Scheme of the structure surface to Riphean crystalline basement of the western regions of Ukraine according RCM-DSS. Scale 200000], Lviv, LV UkrDGRI Publ., 1978 (in Ukrainian).
 4. Zayats' Kh. B. Hlybynna budova nadr Zakhidnoho rehionu Ukrayiny na osnovi seysmichnykh doslidzhen' i napryamky poshukovykh robit na naftu i haz [Deep structure of the subsoil Western Ukraine from seismic surveys and prospecting areas for oil and gas], Lviv, LV UkrDGRI Publ., 2013, 136 p. (in Ukrainian).
 5. Karta anomal'noho mahnitnoho polya Ukrayiny [Map of the anomalous magnetic field of Ukraine], Nechayeva T. S., Harkavko V. M., Shymkiv L. M., Yentin V. A., Kyiv, PDRGP “Pivnichukrheolohiya” Publ., 2002. (in Ukrainian).
 6. Kruglov S. S., Smirnov S. E., Spitkovskaya S. M. et al. Geodinamika Karpat [Geodynamics of the Carpathians], Kyiv, Vyd-vo “Naukova dumka” [“Scientific thought” Publ.], 1985, 136 p. (in Russian).
 7. Krups'kyy Yu. Z. Heodynamichni umovy formuvannya i naftohazonasychenist' Karpat·s'koho ta Volyno-Podil's'koho rehioniv Ukrayiny [Geodynamic conditions of formation and naftohazonasychenist Carpathian and Volyn-Podolsk regions of Ukraine], Kyiv, UkrDGRI Publ., 2001, 144 p. (in Ukrainian).
 8. Krups'kyy Yu. Z., Kurovets' I. M., Sen'kovs'kyy Yu. M. et al. Netraditsiyni dzherela vuhlevodniv Ukrayiny: monohrafiya u 8 kn. Kn. 2. Zakhidnyy naftohazonosnyy rehion [Not is a traditional source of hydrocarbons Ukraine: monograph 8 Vol. Book. 2. Western oil and gas region], Kyiv, Vyd-vo “Nika-Tsentr” [“Nyka-Center” Publ.], 2004, 400 p. (in Ukrainian).
 9. Krups'kyy Yu. Z., Vyslots'ka O. I. Doslidzhennya prostyahannya zony Teyssere-Tornkvista (TTZ) na terytoriyi zakhidnoyi Ukrayiny [Research strike of the Teisseyre-Tornquist zone (TTZ) in Western Ukraine], Geodynamics, 2014, no. 1(16), pp. 34–42 (in Ukrainian).
 10. Kuznetsova V. H., Maksymchuk V. Yu. Anomal'ne mahnitne pole ta yoho zv"yazok z hlybynnoyu budovoyu i tektonikoyu Ukrayins'kykh Karpat [The anomalous magnetic field and its relationship with the deep structure and the tectonics of the Ukrainian Carpathians], Geodynamics, 2011, no. 1(10), pp. 127–133 (in Ukrainian).
 11. Kutas R. I., Krasovskiy S. S., Orlyuk M. I., Pashkevich I. K. Model' glubinnogo stroeniya i tektonicheskogo razvitiya litosfery zapada Ukrainy [Model of the deep structure and tectonic development of the lithosphere of the west of Ukraine], Geofis. Zhurn. [Geophysical journal], 1996, Vol. 18, No. 6, pp. 18–29 (in Russian).
 12. Mayevs`ky`j B. J., Anikeyev S. G., Monchak L. S. et al. Novitni doslidzhennya geologichnoyi budovy` i perspekty`v naftogazonosnosti gly`bokozanureny`x gory`zontiv Ukrayins`ky`x Karpat [Recent studies of the geological structure and prospects of oil and gas horizons deeply immersed Ukrainian Carpathians], Ed. B. J. Maevsky, Ivano-Frankivsk, IFNTUOG Publ., 2012, 208 p. (in Ukrainian).
 13. Orlyuk M. I. Magnitnaya model' zemnoy kory Volyno-Podol'skoy okrainy Vostochno-Evropeyskoy  platformy i petrologo-tektonicheskaya interpretatsiya [Magnetic model of the earth's crust of the Volyn-Podolsk edge of the East European platform and petrological-tectonic interpretation], Issledovanie regional'nykh magnitnykh anomaliy platformennykh oblastey [Study of regional magnetic anomalies in platform areas], Kyiv, Vyd-vo “Naukova dumka” [“Scientific thought” Publ.], 1984, pp. 152–162 (in Russian).
 14. Pashkevich I. K., Kutovaya A. P., Orlyuk M. I. K voprosu o yugo-zapadnom krae Vostochno-Evropeyskoy platformy [On the question of the south-western edge of the East European Platform], Geofis. Zhurn. [Geophysical journal], 1985, Vol. 6, No. 5, pp. 74–82 (in Russian).
 15. Subbotin S. I. Glubinnoe stroenie Sovetskikh Karpat i prilegayushchikh territoriy po dannym geofizicheskikh issledovaniy [The deep structure of the Soviet Carpathians and adjacent territories according to geophysical survey data], Kyiv, Academy of Sciences of the Ukrainian SSR Publ., 1955, 260 p. (in Russian).
 16. Skhema hravitatsiynoho polya Ukrayiny [Scheme of the gravity field of Ukraine], Nechayeva T. S., Shymkiv L. M., Yentin V. A. et al., Kyiv, PDRGP “Pivnichukrheolohiya” Publ., 2002. (in Ukrainian).
 17. Khomenko V. I. Tektonicheskoe rayonirovanie fundamenta yugo-zapada Vostochno-Evropeyskoy platformy i prilegayushchikh territoriy [Tectonic division into districts of the base of the southwest of the East European platform and adjacent territories], V kn.: “Geologiya zapada Vostochno-Evropeyskoy platform” [Proc. “Geology of the West of the East European platform”], Minsk, Vyd-vo “Nauka i tekhnika” [“Science and technology” Publ.], 1981, pp. 7–15 (in Russian).
 18. Chebanenko I. I., Vishnyakov I. B., Vlasov B. I. et al. Geotektonika Volyno-Podolii [Volyno-Podoliya's geotectonics], Kyiv, Vyd-vo “Naukova dumka” [“Scientific thought” Publ.], 1990, 244 p. (in Russian).
 19. Bocin A., Stephenson R., Matenco L., Mocanu V. Gravity and magnetic modelling in the Vrancea Zone, south-eastern Carpathians: Redefinition of the edge of the East European Craton beneath the south-eastern Carpathians. Journal of Geodynamics, 2013, Vol. 71, pp. 52–64.
  https://doi.org/10.1016/j.jog.2013.08.003
 20. Grabowska T., Bojdys G. The border of the East-European Craton in south-eastern Poland based on gravity and magnetic data. Terra Nova, 2001, Vol. 13, No. 2, pp. 92-98.
  https://doi.org/10.1046/j.1365-3121.2001.00321.x
 21. Kutas R. I., Krasovsky S. S., Orlyuk M. I., Pashkevich I. K. Deep faults according to the complex of geophysical data. Ceodynamics of northem Carpathian. Reports on Geodesy, Warsawa, 1998, No 6 (36), pp. 62–66.
 22. Moroshan Roman, Zajats Khrystyna Geological-geophysical deep model along the transcarpathian seismic geotraverse Dobromil-Krakowiets. Wiertnictwo, nafta, gas [Drilling, oil, gas], 2008, Vol. 25, p. 2, pp. 537–541.
 23. Zajats K., Moroshan R. Geological structural model of the transcarpathian seismic section Uzok-Boryslaw-Rudki from the point of the new of prospects. Technika poszukiwan geologicznych. Geotermia, zrownowazony rozwoj [Geological exploration technique. Geothermal energy, sustainable development], Krakow, 2007, no. 1, pp. 35–38.
 24. Stefaniuk Michal, Ostrowski Cezary, Targosz Pawel, Wojdyla Marek Wybrane problemy magnetotellurycznych i grawimetrycznych badan strukturalnych we wschodniej czesci Polskich Karpat [Selected magnetotelluric and gravimetric problems of structural investigations in the eastern part of the Polish Carpathians]. Geologia [Geology], 2009, Tom 35, Zeszyt 4/1, pp. 7–46 (in Polich).