2(31)2021

In this Number

(8 papers)
Kornyliy Tretyak, Ivan Brusak, Ihor Bubniak, Fedir Zablotskyi
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2021.02.016
16-28
Anton Kushnir, Tatiana Burakhovych, Volodymyr Ilyenko, Bogdan Shyrkov
DOI: https://doi.org/10.23939/jgd2021.02.092
92-101