EXPERIMENTAL TESTING METHODOLOGY OF STRESS-STRAIN STATE OF THE REINFORCED CONCRETE PIPE WITH STRENGTHENING

2022;
: 36-43
Received: September 07, 2022
Revised: October 27, 2022
Accepted: November 15, 2022
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Department of Building Production

Reinforced concrete pipes are exposed to environmental influences during the entire period of their operation.  As a result, defects and damage appear and reduce durability and bearing capacity. In this regard, there is a need to repair and strengthen them. In order to assess the effectiveness of strengthening reinforced concrete pipes, it is necessary to get data about deformations that appeared as a result of the loads on the reinforced concrete pipe.

The method for conducting experimental studies of the deformed state of reinforced concrete pipes has been developed, and the main devices and means necessary for conducting experimental research in laboratory conditions have been selected.

The obtained data of deformations appearance can be used to compare the effectiveness of various methods of strengthening reinforced concrete pipes and their improvement as well as to monitor technical condition and to predict the formation of defects.

Luchko, Y. Y., Kovalchuk, V. V. (2021). Tekhnichnyy stan transportnykh sporud iz metalevykh hofrovanykh konstruktsiy. Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka, 19, 38-50 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2021/233873

Kovalchuk, V. V. (2012). Stan ta problemy zabezpechennya dovhovichnosti prohonovykh budov mostiv. Zbirnyk naukovykh prats DonIZT. Donetsk, 32, 226–235 (in Ukrainian). URL: https://drti.donetsk.ua/archive/4544/32/226

Koval, P.M., Babyak, I.P., Sitdykova, T.M. (2010). Normuvannya pry proektuvanni i budivnytstvi sporud z metalevykh hofrovanykh konstruktsiy. Visnyk Dnipropetr. nats. un-tu zal. transp. im. ak. V. Lazaryana. DNUZT, 39, 114–117 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15802/stp2010/13184

Rybak, R.T., Коvalchuk, V.V., Parneta, B.Z., Parneta, O.B., Bal, O.M., Boiarko, V.V. (2022). Stress-strain state of reinforced concrete pipes under the influence of climatic temperature changes in the environment. Bulletin of Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, 86, 54-61. DOI: https://doi.org/10.31650/2415-377x-2022-86-54-61

Feng Q., Kong Q., Huo L., Song G. (2015). Crack detection and leakage monitoring on reinforced concrete pipe. Smart Materials and Structures, 24 (11). DOI: 10.1088/0964-1726/24/11/115020

Du G., Kong Q., Lai T., Song G. (2013). Feasibility study on crack detection of pipelines using piezoceramic transducers. Int. J.Distrib. Sensor Netw. DOI: https://doi.org/10.1155/2013/631715

Laskar, A., Gu, H., Mo, Y. L., Song, G. (2009). Progressive collapse of a two-story reinforced concrete frame with embedded smart aggregates. Smart Materials and Structures,  18 (7). DOI: 10.1088/0964-1726/18/7/075001

Moslehy Y., Gu H., Belarbi A., Mo Y. L., Song, G. (2010). Smart aggregate based damage detection of circular RC columns under cyclic combined loading. Smart Materials and Structures, 2010. 19 (6). DOI: 10.1088/0964-1726/19/6/065021

Posibnyk do VBN V.2.3-218-198:2007 (2007). Sporudy transportu. Proektuvannya ta budivnytstvo sporud iz metalevykh hofrovanykh konstruktsiy na avtomobilnykh dorohakh zahalnoho korystuvannya. Kyiv, р. 122 (in Ukrainian). URL: http://online.budstandart.com/ua/catalog/doc-page?id_doc=25373

Osipov, V.O., Kozmin, Yu.G., Kirsta, A.A., Karapetov, E.S., Ruzin Yu.G. (1996). Soderzhanie, rekonstrukciya, usilenie i remont mostov i trub. Мoskva, Тransport (in Russian). URL: https://maxbook.kiev.ua/ua/p1542070351-osipov-soderzhanie-rekonstruktsiy...

SOU 45.120-00034045-015:2012 (2013). Otsinka tekhnichnoho stanu ta ekspluatatsiinoi prydatnosti inzhenernyx sporud na zaliznytsiax Ukrainy. Kyiv: Inpres, p. 98 (in Ukrainian). URL: http://scbist.com/dokumenty-ukrzal-znic/51014-normirovanie-na-uz-4.html

Borovik, G.M (2006). Iskusstvennyye sooruzheniya na zheleznykh dorogakh : sb. lektsiy. V 2 ch. CH.1. Konstruktsii i proyektirovaniye mostov i trub v usloviyakh surovogo klimata. (in Russian). URL: https://www.twirpx.com/file/1408429

Cherepov, V.V., Shylin, I.V. (2012). Variantne proektuvannya pry pryynyatti inzhenernoho rishennya pro vidnovlennya ekspluatatsiynoho stanu vodopropusknoyi truby. Enerho- ta resursozberihayuchi tekhnolohiyi pry ekspluatatsiyi mashyn ta ustatkuvannya. Donetsk (in Ukrainian). URL: https://nadoest.com/kspluataciyi-mashin-ta-ustatkuvannya-materiali-4-oyi...

Mistewicz, M. (2019). Risk assessment of the use of corrugated metal sheets for construction of road soil-shell structures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty. 18 (2), 89–107. DOI: https://doi.org/10.7409/rabdim.019.006

Liu, Y., Hoult, N. A., Moore, I. D. (2020). Structural Performance of In-Service Corrugated Steel Culvert under Vehicle Loading. Journal of Bridge Engineering. 25 (3). DOI: https://doi.org/10.1061/(asce)be.1943-5592.0001524

Gera, B., Kovalchuk, V. (2019). A study of the effects of climatic temperature changes on the corrugated structure. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 3 (7 (99)), 26–35. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.168260

Onyshchenko, А. М. Kovalchuk, V. V., Fedorenko, O. V., Kovalchuk, Yu. Ye. (2021). Napruzheno-deformovanyi stan metalevykh hofrovanykh konstruktsii transportnykh sporud. Promyslove budivnytstvo ta inzhenerni sporudy. 1, 24–31. URL: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14745

Kovalchuk, V., Markul, R., Pantsak, A., Parneta, B., Gayda, O. & Braichenko, S (2017). Study of the stress-strain state in defective railway reinforced-concrete pipes restored with corrugated metal structure. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 5/1 (89), 37–44. DOI: 10.15587/1729-4061.2017.109611 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/109611

Kovalchuk, V., Luchko, J., Bondarenko, I., Markul, R. & Parneta, B. (2016). Research and analysis of the stressed-strained state of metal corrugated structures of railroad. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Kharkiv, 6/7 (84), 4–9. DOI: 10.15587/1729-4061.2016.84236 http://journals.uran.ua/eejet/article/view/84236

Kovalchuk, V., Markul, R., Bal, O., Мilyanych A., Pentsak, A., Parneta, B., & Gajda, A. (2017). The study of strength of corrugated metal structures of railroad tracks. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(7 (86), 18–25. DOI: https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.96549