інформаційна система

Технологія перетворення п’ятимовного словника порівнянь у електронну форму

In this article the structure of Ukrainian-Russian-Belarusian-Polish dictionary of comparisons was analyzed and the technology of its transformation from paper into electronic form was proposed.
 Key words: lexicography, dictionary

Патерни проектування вимог до інформаційної системи

This paper is devoted to the definition of «pattern design requirements for an information system». A theoretic-categorical model of the pattern is proposed, the place of patterns in the information technology development and analysis of requirements for information systems is defined.

Інформаційна система «Logit» — інструмент підтримки тестового контролю знань

Наведено інформаційну систему «Logit», яка розроблена для забезпечення підтримки тестового контролю знань на всіх стадіях його життєвого циклу. У представленій інформаційній системі використовуються авторські сплайн-моделі для побудови профілів складності питань та рівня знань.

This paper describes an information system «Logit», which is designed to support test control of knowledge in all stages of its life cycle. This information system use authors spline-model to build profiles of the issues and the level of knowledge.

Лінійний циклічний випадковий процес як математична модель тестових коливних сигналів у інформаційних системах діагностики, аутентифікації та прогнозування

In this study the cyclic linear random process, which combines the properties of linear random process and cyclic random process, is defined. This expands the possibility of describing cyclic signals and processes within the framework of linear random processes theory and generalizes their known mathematical model as a linear periodic random process.

Методи та інструменти моделювання інформаційних процесів

In the article the theoretical principles, methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system were proposed. The analysis of the basic principles and methods of modeling of information processes and methodology of forming an information system are justified. A systematic approach that allows to consider general strategic objectives of association and to form patterns and limits for receipt and interpretation of decision support systems was formulated.

Значення моделей компетенцій у системі управління освітнім проектом підготовки фахівця з інформаційної безпеки

Проаналізовано моделі компетенцій та визначено їхнє значення в системі управління освітнім проектом підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ), яка враховує потреби ринку в них і вимоги зацікавлених організацій до таких співробітників. Визначено, що профіль компетенцій не статичний – він має властивість змінюватись залежно від ринку працівників, розвитку інформаційних технологій, зі зміною навчальних матеріалів тощо, тому система управління підготовкою фахівців з ІБ є динамічною і потребує постійного оновлення.

Концепція навчальної групи та її застосування для планування навчального процесу з використанням інформаційних систем

Запропоновано концепцію навчальної групи як основи для планування навчального процесу. Hаведено формальні означення основних об’єктів та операцій з використанням апарату теорії множин. Ця концепція може бути застосована для вдосконалення процесу планування навчального процесу з використанням інформаційних систем університету. This article presents the learning-group concept as a basis for planning a process of study in universities. Formal definitions of the basic objects and operations using a mathematical tool of set theory are proposed.

Задача синтезу опису архітектури інформаційної системи

This paper is devoted to the modern approach to presenting information system architecture. Based on the definition of global objectives Provider and User of IT-accommodation, developed a mathematical model of the synthesis of describe of information system architecture.
 A formal description of the task synthesis description architecture as the game Provider and User of IT-accommodation.

Submission multidimensional data to manage IT projects

Tthe article presents the theoretical principles and proposes methodological and practical recommendations to enhance the effectiveness of the information system. The analysis of the basic principles and techniques of project management and information processes is presented and methodology of corporate information systems project management is grounded.

Комп’ютерна підтримка інформаційного забезпечення системи управління дослідницьким університетом

Викладено досвід побудови автоматизованої системи управління адміністративними процесами у Національному університеті біоресурсів і природокористування України. Описано окремі модулі інформаційного середовища та зазначено шляхи його створення та розвитку. The article presents the experience of construction of computer information system for management of administrative processes at the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, the basic modules of the information environment and a tasks for the future development of the system.