інформаційні технології

Моделювання фітомаси лісів Підкарпатського воєводства засобами ГІС

Наведено результати моделювання компонентів фітомаси деревостанів головних лісотвірних порід Підкарпатського воєводства та депонованого в ній вуглецю. Складено багатошарову цифрову карту лісів Підкарпатського воєводства

The results of the simulation components of phytomass of major forest tree species and deposited carbon in forest stands Podcarpatskogo Voivodeship (Poland) are shown. The GIS technology was used to make modeling. The multilayer digital map of forests of Podcarpatskogo Voivodeship was made as a result of the study.

Консолідований інформаційний ресурс профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»

Сьогодні ефективне інформування абітурієнтів про спеціальності та професії значною мірою забезпечується за допомогою сервісів WWW. Описано побудову моделі консолідованого інформаційного ресурсу профорієнтаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка».

Nowadays effective entrants informing on academic specialties and professions is mostly provided by WWW services. The article is devoted consolidated information resource model of Lviv Polytechnic National University career guidance activity.

Автоматизована ідентифікація об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками

Пропонується новий метод отримання передавальних функцій об’єктів регулювання за їх експериментальними імпульсними характеристиками, який полягає у тому, що задача ідентифікації зводиться до математичної задачі апроксимації експериментальних даних аналітичними виразами і розв’язання її за допомогою інформаційних технологій.

Умови, стратегія та перспективи розвитку інформаційних технологій

Розкрито сучасне розуміння феномена інформаційного суспільства, подані показники, тенденції й прогнози впровадження інформаційних технологій у світі та його вплив на глобальний розвиток. У цьому контексті розглянуто соціокультурні зрушення в Україні, безпосередньо пов’язані зі впровадженням і використанням інформаційних технологій, зокре- ма: поширення нових форм масової комунікацій, трансформація та розвиток систем «циф- рової» демократії та електронного урядування, сучасних технологій. Розкрито стан проблеми розвитку інформаційних технологій.

Методологія синтезу моделей алгоритмічної складової автоматів

Описано етапи синтезу, оптимізації і дослідження математичних моделей алго- ритмічної складової автоматів методом алгебри алгоритмів, декомпозиції і математичної індукції.

There is describe by the stages of synthesis, optimization and study mathematical models of machine algorithmic component by the methods of algorithm algebra, decomposition and mathematical induction.

Перспективи розвитку інформаційних технологій на основі багатовимірного перетворення форми сигналів

Запропоновано метод проектування удосконалених технічних пристроїв та систем, що ґрунтується на використанні багатовимірного векторного перетворення форми інформації і випливає з предвічної гармонії світобудови. Метод доцільно застосовувати в царині новітніх обчислювальних систем та інформаційно-вимірювальної техніки, системах цифрового опрацювання сигналів, моделювання складних об’єктів і процесів з використанням досягнень сучасних інформаційних технологій та чудових властивостей просторової геометрії Всесвіту.

Модель інформаційної технології опрацювння формул алгоритмів

Модель інформаційної технології опрацювання формул алгоритмів описано розширеною алгеброю алгоритмів у вигляді рекурентно-декомпозиційної моделі. За ознакою функціонального призначення модель декомпоновано на субмоделі. Описано візуальну і функціональну підмоделі інформаційної технології. Наведено фрагмент програмної реалізації моделі.

Математичне та програмно-алгоритмічне моделювання системи дистанційного навчання осіб з особливими потребами

Розглянуто питання специфіки навчання осіб з особливими потребами. В цьому випадку традиційні навчальні технології замінюються на дистанційні, що зумовлює використання сучасних інтерактивних інформаційних технологій навчання. Вибір оптимального навчального маршруту для осіб з особливими потребами залежить від їх індивідуальних особливостей й вимагає для кожного конкретного випадку розроблення своїх програмних інструментів.

Project Portfolio Management in a Multi-project Environment

Creating a portfolio of projects is an important scientific and practical task that applies to all areas of human activity, and the field of information technology is no exception. Research has shown that there are multiple approaches to solving this task, each characterized by certain features. Known methods of resource allocation have been analyzed, classified, and shown to be primarily related to linear programming problems, resource distribution matrices, or based on empirical knowledge.

Current trends of digitalization of public administration

The article is devoted to the study of modern trends in digitalization of public administration. In general, the tendency to transfer the sphere of public administration to a digital format is positively evaluated, because for citizens, digitalization simplifies communication with the authorities and eliminates corruption risks, and for the state, this process means optimization and transparency in activities.