Вивчення інгібування корозії вуглецевої сталі методом імпедансної спектроскопії

Authors: 

Лазорко О.І., Топільницький П.І., Романчук В.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки нафти і газу 

The inhibitory action of nitrogen- and oxygen-containing inhibitors has been investigated by impedance spectroscopy using commercial Armco iron in 0,1 M solution of hydrochloric acid with butanol. The mechanism of blocking effect of the studied compounds has been determined. Методом імпедансної спектроскопії досліджено захисні властивості інгібіторів корозії з нітроген- та оксигенгрупами на промисловому варіанті заліза Армко в 0,1 М розчині соляної кислоти з бутанолом. Визначено механізм блокувального ефекту досліджуваних речовин.

1. Антропов Л.І. Теоритична електрохімія: підручник / пер. з рос. В.П. Ріжко. – К.: Либідь, 1993.– 544 с. 2. Улиг Г.Г., Реви Р.У. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику / пер. с англ.; под ред. А.М. Сухотина. – Л.: Химия, 1989. – Пер. изд. США, 1985. – 456 с.  3. Электрический импеданс / Э.Б. Стойнов, Б.М. Графов, В.С. Саввова-Стойнова, В.Е. Елкин. – М.: Наука, 1991. – 336 с. 4. Григорчак І.І. Імпедансна спектроскопія: навч. посібник / І.І. Григорчак,  Г.В. Понеділок. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 352 с. 5. Романчук В.В. Дослідження кінетичних факторів корозійних процесів в присутності оксиген- та нітрогенвмісних інгібіторів корозії / В.В. Романчук, П.І. Топільницький // Вісник НУ “Львівська політехніка” “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2012. – № 726. – С. 471–478. 6. A. Gajek Protective properties and spectral analysis of nitrogen- and oxygen-containing corrosion inhibitors for oil equipment / A. Gajek,  T. Zakroczymski, P. Topilnytsky, V. Romanchuk // Chemistry & Сhemical Technology. – 2012, Vol. 6,  No 2. – Р.209–219.