kinetics.

KINETICS OF ALDOL CONDENSATION OF ACETIC ACID WITH FORMALDEHYDE ON B–P–V–W–Ox/SiO2 CATALYST

New catalysts B–P–V–W–Ox/SiO2 of gas-phase condensation of acetic acid from formaldehyde to acrylic acid on an industrial carrier of stable chemical composition (colloidal silicon oxide, Aerosil A-200) were synthesized. It is shown that the hydrothermal treatment of the carrier allows to increase the activity and selectivity of the catalyst in the reactions of aldol condensation of acetic acid with formaldehyde.

INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION ON THE INCREASEOF CHLOROPHYLL - PRODUCING MICROALGAE

It is well known that humanity has to deal with a large number of environmental problems. Every year the level of the Earth's electromagnetic field is only increasing, which is associated with human activity. Promising was the solution of the problem of carbon dioxide absorption by chlorophyll synthesizing microalgae under the influence of microwave electromagnetic radiation.

FINAL-TREATMENT OF WASTEWATER FROM THE PRODUCTION OF EDIBLE OILS

The adsorption method of after-treatment of wastewater from the production of vegetable oils was investigated. The reasons of choice the activated carbon as adsorbent was justified. The statics and the kinetics of the adsorption process by activated carbon the organic component from the wastewater of oil production after extraction cleaning was investigated. The experimental data based on the theory of Freundlich and Langmuir were processed and the main constants of the process were defined.

Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст

Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекис-
лого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря
у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі
приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залеж-
ність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено
оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем