Металізація полівінілхлоридного пластикату хімічним відновленням у розчинах

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 

В. С. Моравський, І. А. Тимків, П. Т. Боднарчук

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімічної технології переробки пластмас

Наведено результати досліджень особливостей металізації активованої цинком
поверхні полівінілхлоридного пластикату в розчинах хімічного відновлення. До-
сліджено вплив щільності завантаження полімерної сировини та початкового рН роз-
чинів на швидкість і ефективність осадження міді на активованій полівінілхлоридній
поверхні. Встановлено, що зміною щільності завантаження та початкового рН розчинів
можна ефективно впливати на процес відновлення міді, а отже, контролювати вміст
металу в металовмісних полімерних композитах, що одержані з таких матеріалів. Article studies the features of metallization of zinc plating activated surface of PVC
plastic compound in solvents of chemical recovery. Influences of polymers load density and
initial pH of solvents at the speed and efficiency of deposition of copper on the surface of
activated PVC was investigated. It was found that changes of density loading and initial pH
solvents can effectively influence recovery of copper, and thus control the metal content in
metal-polymer composites received from such materials.

1. Мамуня Є. П. Електроактивні полімерні матеріали / Є. П. Мамуня, М. В. Юрженко, Є. В. Ле-
бедєв, В. В. Левченко, О. В. та ін. – К.: Альфа Реклама, 2013. – 402 с. 2. Блайт Э.Р. Электрические
свойства полимеров / Э. Р. Блайт, Д. Блур; пер. с англ. – М.: Физматлит, 2008. – 376 с.
3. Кербер М. Л. Полимерные композиционные материалы / М. Л. Кербер, Г. С. Головкин, Ю. А.
Горбаткина и др. – СПб.: Профессия, 2008. – 460 с. 4. Кулезнев В. Н. Смеси и сплавы полимеров /
В. Н. Кулезнев. – СПб.: Научные основы и технологии, 2013. – 216 с. 5. Metal-containing thermoplastic
polyvinylchloride composites / Moravskyi Volodymyr, Tymkiv Iryna, Garbacz Tomasz, Duleba Branislav, //
W: Technological and design aspects of extrusion and injection moulding of thermoplastic polymer
composites and nanocomposites. Vol. 3, [Red:] Sikora Janusz, Greškovič František, Suberlyak Oleh –
Lublin: Politechnka Lubelska, 2015. – S. 113–126. 6. Тимків І. А. Технології металізації
полівінілхлоридного пластику та одержання композиту з підвищеними фізико-механічними власти-
востями / І. А. Тимків, В. С. Моравський, І. В. Качмарчик, О. В. Суберляк // Вісник Нац. ун-ту
“Львівська політехніка”: Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2015. – № 812. –
С. 414–418. 7. Шалкаускас М. Химическая металлизация пластмасс / М. Шалкаускас, А. Вашкялис. –
3-е изд., перераб. – Л.: Химия, 1985. – 144 с.