модифікування

Modified polyvinyl chloride composites with metal-containing polymer-silicate fillers

The influence of the nature of the metal-containing polymer-silicate fillers on morphology, surface hardness, Vicat softening point and elastic-plastic properties of PVC plasticates has been researched. The influence of polymer-silicate fillers on physic-mechanical and thermal properties and the conditions directional regulation of technological and operational properties of modified composites has been established.  

Influence of polystyrene modifier on features of polyvinylchloride plastics production

The main methods of physical modification of PVC materials is the combination with other polymers, including PS plastic, and the creation of polymer (nano) composites containing metal and silicate fillers. Modification of polyvinyl chloride by polystyrene plastic leads to obtain materials with reduced degree of plasticizer release out of matter volume, adjustable elastic-plastic characteristics, and enhanced physico - mechanical and thermal properties.

Іnfluence of acoustic radiation of ultrasonic range on modification of natural clinoptilolite by ions of argentums

It was found that under the action of acoustic vibrations of the ultrasonic (US) range, the rate of sorption of Argentum ions and the static capacity of clinoptilolite are much higher than for the original natural zeolite. Pre-activation of the zeolite at 350 °С allows to increase the content of Argentum ions.An increase in both the power of the US-radiation and the modification temperature makes it possible to increase the static capacity of the zeolite.It is shown that the process of modification of clinoptilolite occurs mainly in the transition region.

THE INFLUENCE OF THE POLY(VINYL CHLORIDE) ON THE CHEMICAL STABILITY OF POLYESTER COMPOSITES

The influence of the polymeric modifier – poly(vinyl chloride) on the chemical stability of polyester composites was investigated. From the results of the research, it is found that equilibrium water absorption for polyester composites is established within 7-14 days. Water absorption of unmodified polyester material is about 1,5%.

Модифікування керамічного порошку системи MgO–SiO2 іонами Сr3+, Y3+, Zr4+

Встановлено можливість отримання керамічних порошків форстеритового складу, модифікованих іонами Сr3+, Y3+ та Zr4+. Методом РФА встановлено фазовий склад порошків. Досліджено, що введення іонів-модифікаторівв склад гелеутворюючого розчину приводить до структурних змін, які дають змогу отримати монофазний порошок із високим ступенем кристалічності. Визначено параметри кристалічної структури синтезованих порошків. Встановлено утворення твердих розчинів заміщення. Розроблено технологічні особливості синтезу модифікованих форстеритових порошків золь-гель методом і кераміки на їхній основі.

Вплив природи термопласту-модифікатора на мігрування пластифікатора з полівінілхлоридних пластикатів

The effect of polystyrene modifier and diesterphthalic plasticizer nature on wettability of PVC by plasticizer and degree of its migration from the volume of the material is established. Встановлено вплив природи полістрольного модифікатора і диестерфталатного пластифікатора на змочуваність полівінілхлориду пластифікатором та ступінь його мігрування з об’єму матеріалу.

Вплив високодисперсного порошку магнію гідросилікату на деформаційні властивості поліпропілену

The deformation properties of polypropylene modified by highly dispersed magnesium hydrosilicate are researched. It was established that the part of elastic deformation decreases with increasing of silicate filler content and the part of highly elastic and plastic deformation – increases. This fact indicates the formation of physically structured polymer composition material. Досліджено деформаційні властивості поліпропілену, модифікованого високодис- персним магнію гідросилікатом.

Вплив природи полімеру і хлориду металу на закономірності одержання полімер-силікатного композиту

In the article the influence of the concentration factors, the nature of the metal chloride and polyvinylpyrolidone content on the regularities of receiving the modified silicates of metals is ascertained. The conditions and rational technological parameters of compatible deposition of  water-soluble silicates and polymers under the influence of metal chlorides are determined. Встановлений вплив концентраційних чинників, природи хлориду металу, вмісту полівінілпіролідону на закономірності одержання модифікованих силікатів металів.

Вплив міжмолекулярних взаємодій на сумісність полівінілхлориду і полістиролу у діестерфталатних пластифікаторах

The influence of component composition and nature of plasticizer on the nature of intermolecular interactions in the system polyvinyl chloride - polystyrene - diesterphtalate and optical properties of polymer solutions is ascertained. The influence of intermolecular interactions on the compatibility parameter between macromolecules is revealed. Встановлений вплив компонентного складу і природи пластифікатора на характер міжмолекулярних взаємодій у системі полівінілхлорид – полістирол – діестерфталат та оптичні характеристики розчинів полімерів.

Реологічні властивості полівінілхлорид- полістирольних пластикатів

За результатами віскозиметричних та реологічних досліджень встановлено вплив
природи полістирольного модифікатора (суспензійний та удароміцний полістирол) на
характеристичну в’язкість розчинів полівінілхлориду у діоктилфталаті. Виявлено
вплив полістирольного модифікатора на реологічні параметри, зокрема індекс течії,
границю текучості та кесонову в’язкість полівінілхлоридних пластикатів до і після
стадії желювання матеріалу. Досліджено зміну показника текучості розтопу
полівінілхлоридних пластикатів залежно від вмісту полістирольного модифікатора та