рамноліпіди

COMBINED SOLUTIONS USING BIOSURFACTANTS BASED ON WATER-INSOLUTE BIOLOGICALLY ACTIVE COMPOUNDS

Solutions of biologically active substances insoluble in water (thiosulfoesters, anthraquinone derivatives, pyrazoline) were obtained using a combined solvent and biogenic surfactants. For this purpose were used rhamnolipids, their biocomplex with polysaccharides synthesized by the Pseudomonas SP strain. PS-17, trehalosolipids of the Rhodococcus erythropolis AU-1 strain, and the commercial biosurfactant surfactant. Aqueous dispersed systems of the studied substances were also obtained. The research results have prospects for use in pharmacy.

Biosynthesis Products of Pseudomonas sp. PS-17 Strain Metabolites. 1. Obtaining and Thermal Characteristics

Biogenic surfactants (rhamnolipid biocomplex, dirhamnolipid and exopolysaccharide) and polyhydroxyalkanoate biopolymer which are the new biosynthesis products of Pseudomonas sp. PS-17 strain have been obtained. The thermal transformation of these products has been studied in the air in the temperature range of 293–1273 K. Thermolysis and IR spectroscopy revealed a formation of rhamnolipid biocomplex between rhamnolipids and exopolysaccharide upon acidification of the culture fluid supernatant to pH = 3. Cellular polymer – polyhydroxyalkanoate – was identified by UV-Vis spectroscopy.

Біосинтез пар мікроорганізмами родів Pseudomonas на соєвій олії та дослідження їх властивостей

Встановлено ефективність застосування соєвої олії як дешевого субстрату для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР) Pseudomonassp. PS-17 та P. fluorescens 8573.Для оптимізації виробництва біоПАР цих штамів доцільно проводити виділення рамноліпідів шляхом кислотного осадження, отримавши концентрат рамноліпідів, а надосадову рідину використовувати для технологій, що не потребують великої концентрації ПАР. Розроблені композиції на основі синтезованих біоПАР мають значні перспективи як інгібітори корозії та препарати для рослинництва.

Поверхнево-активні комплекси для штаму Pseudomonas Аeruginosa JRV-L

Показано, що штам Pseudomonas aeruginosa JRV-L синтезує екстрацелюлярні поверхнево-активні речовини рамноліпідної природи, полімер полісахарид альгінат та пігмент піовердин, що має властивості сидерофора та елісітора. Встановлено, що вказані продукти біосинтезу P. aeruginosa JRV-L  мають властивість утворювати супрамолекулярні комплекси в культуральній рідині.

Синтез поверхнево-активних речовинштамом pseudomonas sp. Ps-17 на змішаних субстратах

Встановлено ефективність застосування змішаних джерел вуглецю – гексадекан з
гліцерином у співвідношенні 1:6 для синтезу поверхнево-активних речовин (біоПАР)
штамом Pseudomonas sp. PS-17, що дало змогу підвищити показники синтезу ПАР та
скоротити процес культивування. Доведено, що додавання у середовище росту штаму
Pseudomonas sp. PS-17 рамноліпідів та глауконіту має стимулювальний вплив на синтез
ПАР. Показано, що рамноліпідні ПАР є ефективними емульгаторами гідрофобних
речовин, тобто можуть використовуватись на заміну синтетичним у екологічно

Метод виділення поверхнево-активного комплексу штаму pseudomonas aeruginosa jrv-l

Для підвищення ефективності осадження рамноліпідного комплексу (РК) з
супернатанту культуральної рідини (СКР) штаму P. aeruginosa JRV-L застосовували
комплексний підхід: бактерії культивували на поживному середовищі з додаванням
алюмокалієвих галунів (АГ) та без них, продукт виділяли при різних температурах
(20–100 °С) і рН середовища (2,0–4,0). Встановлено, що нагрівання до 90–100 °С та
підкислення до рН 2,0 СКР штаму P. aeruginosa JRV-L сприяє повнішому осадженню
РК, а також, що склад РК, одержаного з СКР без додавання АГ, не змінюється: