Reforming the law enforcement system in the context of socio-legal framework of human right

Автори: 
Volodymyr Ortynsky

The article raises questions of reforming the law enforcement system in the context of social and legal mechanisms to ensure human rights. The theoretical and legal aspects of the mechanism of human rights in statics and dynamics of social development in a national law enforcement adaptation to EU requirements in accordance with Ukraine Association Agreement with the EU. Principles of formation of law enforcement in relation to the sociolegal mechanisms to ensure human rights.

  1. Коаліційна угода. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://solydarnist.org/wp-content/uploads/2014/10/Коаліційна-Угода.pdf.
  2. Угода про Асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом і його державами-членами, – з іншого / Верховна Рада України. Комітет з європейської інтеграції. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://comeuroint. rada.gov.ua/komevroint/doccatalog/document ?id=56219.
  3. Куліш А.М. Правоохоронна система України: адміністративно-правові засади організації та функціонування: дис. … д-ра юрид. наук: спец. 12.00.07 – “Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право” / А. М. Куліш. – Харків, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://disser. com.ua/content/355736.html.
  4. Дашковська О. До питання про правові інститути забезпечення прав і свобод людини і громадянина / О. Дашковська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?..
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2014; 810(4): 38–42