Development of civil society in Ukraine: state-government approach

Автори: 
Taras Harasymiv

The article is dedicated to one of the main problems of the theory and philosophy of law. The purpose of this article is to focus on solving one of the fundamental problems of social sciences: anthropology of civil society in terms of state-powerful approach. The authors conducted a correlation between individual and social factors of civil society in Ukraine.

 1. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления / Григорий Васильевич Атаманчук. – М.: Юрид. лит., 1997. – С.42–43.
 2. Борденюк В. Деякі аспекти співвідношення місцевого самоврядування, держави і громадянського суспільства / В. Борденюк // Право України. – 2001. – № 12. – С. 27.
 3. Гаджиев К. Политическая философия / Камалудин Гаджиев; отд-ние экономики Рос. акад. наук. – М.: Экономика, 1999. – С. 87.
 4. Гаджиев К.С. Введение в политическую науку: [учеб. для вузов] / Камалудин Серажудинович Гаджиев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 1999. – С. 52.
 5. Геллнер Э. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники / Эрнест Геллнер. – М., 1995. – С. 214.
 6. Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократия и ее проблемы в Восточной Европе / Р. Дарендорф // Вопросы философии. – 1990. – № 9. – С.44.
 7. Еськов Г. Гражданское общество: к истории зарождения и развития идеи / Г. Еськов // Власть. – 2000. – № 12. – С. 56.
 8. Козловський А. Право як гносеологічний механізм розв’язання конфліктів / А. Козловський // Наук. зап. Нац. ун-ту “Острозька академія”. – Серія “Право”. – Острог, 2000. – Вип. 1. – С.59.
 9. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. – К.: Велес, 2008. – 48 с.
 10. Конституція України: Проект, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. В редакції від 1 липня 1992 р. // Конституція незалежної України; [в 3 кн.]. – К.: Право, 1995. – Кн. 1. – С. 136.
 11. Кудрявцев В. Новое политическое мышление и права человека / В. Кудрявцев, Е. Лукашева // Вопр. философии. – 1990. – № 5. – С.4.
 12. Кушніренко О. Права і свободи людини та громадянина / О. Кушніренко, Т. Слінько. – Х.: Факт, 2001. – С. 27.
 13. Мацюк А. Громадянське суспільство – соціальна основа держави, влади, демократії / А. Мацюк // Укр. право – 1995. – № 1 (2). – С.24–29.
 14. Мороз О. На шляху до створення громадянського суспільства / Олександр Мороз // Верховна Рада України дванадцятого скликання. 1990–1994 роки. – К.: Кий, 1998. – С. 648.
 15. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учеб. для вузов [по специальности “Юриспруденция”] / Владик Сумбатович Нерсесянц; Ин-т государства и права Рос. акад. наук; Акад. правовой ин-т. – М.: НОРМА; ИНФРА – М, 2000. – С. 327.
 16. Общая теория государства и права / под ред. М. Н. Марченко [в 2 т.]. – М.: Зерцало, 2000. – Т.1. – С. 344.
 17. Пиголкин А. Гражданское общество и государство / А. Пиголкин // Проблемы общей теории права и государства / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. – М.: НОРМА; ИНФРА – М, 1999. – С. 629.
 18. Політологія: [навч. посіб. для студ. вузів] / упор. та ред.
 19. М. І. Сазонова; Харків. держ. ун-т. – Х.: Фоліо, 1998. – С. 46, 254.
 20. Про об’єднання громадян: Закон України від 16.06. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 34. – Ст. 504.
 21. Рабінович П. Громадянське суспільство і правова держава (загальнотеоретичні міркування) / П. Рабінович // Укр. право. – 1996. – Чис. 3. – С. 29, 30.
 22. Рабінович П. Загальна концепція правової реформи: до характеристики вихідних засад / П. Рабінович // Вісник Акад. правових наук України. – 1998. – № 1. – С. 18.
 23. Рабінович П. Основи загальної теорії права і держави: навч. посіб. / Петро Рабінович; [5-е вид. зі змінами]. – К.: Атіка, 2001. – С. 35.
 24. Речицький В. Громадянські права як юридичний засіб противаги державній владі / В. Речицький // Укр. право. – 1995. – № 1 (2). – С. 78.
 25. Селіванов В. Громадянське суспільство та погляди на нього у західній політології / В. Селіванов, Г. Щедрова // Право України. – 1995. – № 11. – С. 30, 50.
 26. Селіванов В. Методологічні проблеми запровадження конституційних принципів “верховенства права” і “верховенства закону” / В. Селіванов // Право України. – 1997. – № 6. – С. 16.
 27. Селіванов В. Право як сфера свободи / В. Селіванов // Вісн. Академії правових наук України. – 2001. – № 1 (24). – С. 17.
 28. Селіванов В. Правова політика України (деякі питання сутності, змісту та технології) / В. Селіванов // Право України. – 2001. – № 12. – С. 9.
 29. Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. Селіванов // Право України. – 1996. – № 12. – С. 33.
 30. Скидельски Р. Дорога от рабства: Об экон. и полит. последствиях краха коммунизма / Р. Скидельски; [пер. с англ.]. – М.: Ad Marginem, 1998. – С. 107.
 31. Скрипнюк О. Проблема соціальної держави в контексті концепції “державного мінімалізму” / О. Скрипнюк // Право України. – 2000. – № 11. – С. 17.
 32. Теория государства и права / под ред. В. М. Корельского и В. Д. Перевалова. – М.: НОРМА; ИНФРА – М, 1998. – С. 90, 229.
 33. Тодика Ю. Роль Конституції України в становленні громадянського суспільства / Ю. Тодика // Вісник Акад. правових наук України. – 1998. – № 2. – С. 10.
 34. Тодыка Ю. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина / Юрий Тодыка. – Х.: Фолио-Райдер, 1998. – С. 12.
 35. Тодыка Ю. Конституция Украины: проблемы теории и практики / Юрий Тодыка. – Х.: Факт. – 2000. – С. 273, 292.
 36. Тодыка Ю. Основы конституционного строя Украины / Юрий Тодыка. – Х.: Факт, 2000. – С. 115.
 37. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек // Вопр. философии. – 1990. – № 10. – С. 128, 132–133.
 38. Хайек Ф. Познание, конкуренция и свобода: антология соч. / Фридрих Август фон Хайек. – СПб.: Пневма, 1999. – С. 56, 59, 83, 99.
 39. Хайєк Ф. Право, законодавство і свобода: Нове викладення широких принципів справедливості та політ. економії / Фрідріх Август фон Хайєк; [в 3 т.]; пер. з англ. Н. Комарова. – К.: Сфера, 2000. – Т. 3: Політичний устрій вільного народу. – С. 105.
 40. Шаповал В. Основний Закон та актуальні проблеми конституційної теорії / В. Шаповал // Укр. право. – 1996. – Чис. 3. – С. 19.
 41. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії / В. Шаповал // Право України. – 1998. – № 5. – С. 25.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 86–95