Protect the rights and liberties of the citizens at the stage of civil society

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 813(5): 108–118

Authors: 

Taras Dasho

The article is dedicated to one of the main problems of the theory and philosophy of law. The purpose of this article is to focus on solving one of the fundamental problems of legal science, human rights and freedoms of man and citizen at the stage of civil society. The authors analyzed the individual and social factors in the formation of civil society. Also referred to the need to protect human and civil rights in the process.

 1. Blackstone W. Commentaries on the Laws of England / W. Blackstone. – Vol. 1. – P. 125.
 2. Cappeletti M. The Judicial Process in Comparative / M. Cappeletti. – Oxford: Clarendon press, 1989. – P. 210.
 3. Europasche Grunderechtzeitschrift. – 1990. – P. 483; Цит. за: Общая теория прав человека / под ред. Е. А. Лукашевой. – М.: Норма, 1996. – С. 15.
 4. Golding M. The Concept of Rights: A Historical Sketch / M. Golding. – Boston: Little, Brown and Company, 1978. – P. 49.
 5. Holmes S. The Liberal Idea / S. Holmes. – The American prospect, 1991. – P. 90.
 6. Ibid. – Vol. 11. – P. 128.
 7. Kelsen H. The Pure Theory of Law / H. Kelsen // Harvard Law Review. – Vol. 55. – 1941. – P. 69.
 8. Maritain J. The Rights of Man / J. Maritain. – London, 1944. – P. 37.
 9. Mill J.S. On Liberty / J.S. Mill. – Chicago: Gateway Edition, 1958. – P. 7.
 10. Spann G. Secret Rights / G. Spann // 71 Minnesota Law Review 673 (1987).
 11. Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории / Александр Геннадьевич Бережнов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – С. 27.
 12. Волинка К. Г. Забезпечення прав і свобод особи в Україні: теоретичні і практичні аспекти / К. Г. Волинка // Право України. – 2000. – № 11. – С. 30.
 13. Гражданский кодекс Украины (научно-практический комментарий). – Х., 2000. – С. 637.
 14. Институции Юстиниана / [Ин-т всеобщ. истории РАН; Юрид. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова; Центр изучения рим. права]; пер. Л. Расснера; под ред. Л. Л. Кофанова, В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 1998. – С. 21.
 15. Князєв В. Конституційні гарантії прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні / В. Князєв // Право України. – К., 1998. – № 11. – С. 29.
 16. Козюбра М. Принципи верховенства права у конституційному правосудді / М. Козюбра // Закон і бізнес. – 2000. – № 17. – С. 10.
 17. Конституційне законодавство України (законодавчі акти, коментар, офіційне тлумачення) / [С. В. Лінецький, М. І. Мельник, А. М. Ришелюк]. – К.: Атіка, 2000. – С. 234.
 18. Конституційне право України: підруч. [для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти] / Погорілко В. Ф. [та ін.]; за ред. В. Ф. Погорілка; НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького; [2-ге доопрац. вид]. – К., 2000. – С. 12.
 19. Конституція України: Із змінами, внесеними згідно із Законом № 2222-IV від 08.12.2004 р. – К.: Велес, 2008. – 48 с.
 20. Костицький В. Економічний патріотизм як соціально-економічне і правове явище / В. Костицький // Право України. – 2001. – № 6. – С. 19–20.
 21. Лотман Ю. М. Избранные статьи / Юрий Михайлович Лотман; [в 3 т.]. – Таллин, 1993. – Т. 2. – С. 42–45.
 22. Международное сотрудничество в области прав человека: документы и материалы. – М., 1993. – С. 84.
 23. Общая теория прав человека / под ред. Лукашoвой Е. А. – М.: Норма, 1996. – С. 9, 14.
 24. Олійник А. Ю. Теорія держави і права: навч. посіб. / А. Ю. Олійник, С. Д. Гусарєв, О. Л. Слюсаренко; Нац. акад. внутр. справ України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С. 11, 138.
 25. Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру: Закон України від 8 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 40. – Ст. 337.
 26. Про міліцію: Закон України від 20.12. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 4. – Ст. 20.
 27. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. –
 28. № 22. – Ст. 303.
 29. Про правовий режим надзвичайного стану: Закон України від 16 березня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 23. – Ст. 176.
 30. Про Раду національної безпеки і оборони України: Закон України від 5 березня 1998 р. // Голос України. – 1998. – 3 квіт.
 31. Про службу безпеки України: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 27. – Ст. 383.
 32. Рабінович П. Здійснення прав людини: проблеми обмежування (загальнотеоретичні аспекти) / П. Рабінович, І. Панкевич // Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина. – Серія І. Дослідження та реферати. – 2001. – Вип. 3. – С. 13, 14.
 33. Рабінович П. Основні права людини: поняття класифікації, тенденції / П. Рабінович // Укр. часопис прав людини. – 1995. – № 1. – С. 16.
 34. Российский бюллетень по правам человека. – 1998. – Вып. 10. – С. 5. (Віденська Декларація 1993 року).
 35. Смит А. Исследование о богатстве народов / А. Смит. – Петроград: Прибой, 1924 (1776). – С. 204.
 36. Тацій В. Проблеми становлення сучасного конституціоналізму в Україні / В. Тацій, В. Тодика // Право України. – 2001. – № 6. – С. 5.
 37. Товт М. Міжнародно-правовий захист національних меншин в Україні та система контролю Ради Європи / М. Товт // Право України. – 2001. – № 7. – С. 28.