The principles of financial control system investment legal policy

Автори: 
Nadiya Bortnyk, Serhiy Yesimov

The article violated theoretical aspects of financial control principles the system of investment and legal policy in the context of adaptation national financial law to the requirements of the European Union. Financial control is in the field of investment activity as an institute of financial right is analysed from position Lima Declaration leading principles of control, and also examined its impact on the development investment politics.

  1. Основа. Українська радянська енциклопедія. – К.: Вид-во Української радянської енциклопедії, 1982. – Т. 8. – 810 с.
  2. Репетько О. О. Методологічні підходи до розмежування форм і методів фінансового контролю в теорії та практиці державного управління / О. О. Репетько. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://academy.gov.ua/ej/ej11/txts/10roopdu.pdf].
  3. Лимская декларация руководящих принципов контроля (принята IX Конгрессом Международной организации высших органов финансового контроля (ИНТОСАИ) в 1977 году). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/604_001].
  4. Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: навч. посібник / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 424 с.
  5. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні: Закон України від 26.01.1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 110.
  6. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник / Загородній А. Г., Вознюк Г. Л.; [3-тє вид., допов. та перероб.]. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2011. – 844 с.
  7. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 19. – Ст. 80.
Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2015; 824(6): 14–20