The principles of ensuring satisfying judgment by penal institutions in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 441–446

Authors: 

Khrystyna Hnot

The article covers the main definitions related to this subject, it is analyzed the principles of criminal and penal legislation, service of sentence, ensuring satisfying judgment by penal institutions in Ukraine.

1. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11.07.2003 року № 1129-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 2. Положення про Державну пенітенціарну службу України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 року № 225. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 3. Кримінально-виконавче право України: підручник / О. М. Джужа, І. Г. Богатирьов, О. Г. Колб, В. В. Василевич та ін.; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Джужи. – К.: Атіка, 2010. – 752 с. 4. Старчук О. В. Щодо поняття принципів права / О. В. Старчук // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 40–43. 5. Сидоренко С. М. Принципи діяльності Державної пенітенціарної служби України в правоохо- ронній системі / С. М. Сидоренко // Форум права. – 2013. – № 3. – С. 578–584. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2013_3_95.pdf 6. Закон України
“Про Державну кримінально-виконавчу службу України” від 23.06.2005 року № 2713-IV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 7. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар / Степанюк А. Х., Яковець І. С.; за заг. ред. Степанюка А. Х. – X.: ТОВ “Одіссей”, 2005. – 560 с. 8. Європейські пенітенціарні (в’язничні) правила, затверджені Комітетом Міністрів Ради Європи 12.02.1987 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua 9. Пузирьов М. С. Правове регулювання диференціації та індивідуалізації виконання покарання у вигляді позбавлення волі на певний строк / М. С. Пузирьов // Вісник Академії митної служби України. Сер.: Право. – 2010. – № 1. – С. 137–142. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vamsup_2010_1(4)__26.pdf 10. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 року № 4651-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua 11. Маляренко В. Т. Перебудова кримінального процесу України в контексті європейських стандартів: монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 512 с. 12. Крупнова Л. Обов’язковість виконання судових рішень як принцип правової держави / Л. Крупнова // Юридична Україна. – 2013. – № 7. – С. 8–13. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/jpdf/ urykr_2013_7_4.pdf.