Violence in the policies and practices of the stalinist totalitarian regime (historical and legal aspects)

Received: December 28, 2015
Accepted: December 28, 2015
Автори: 
V. І. Rayhsko, О. V. Rayhsko

The problem of violence in politics and practice of Stalin’s totalitarian regime, the gist of
which lied in the physical destruction, moral and psychological oppression and conquest of all
citizens of the state is analysed.
The effective methods of the implementation of this programme were the politics and
practice of violence, repressions, terror and fear, the lack of human’s rights before the Soviet
authorities.

1. Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Р. Конквест; Пер. з
англ. – К.: Либідь, 1993. – 384 с. 2. Моргун Ф. Т Сталінсько – гітлерівський геноцид українського
народу. Факти і наслідки / Ф. Т. Моргун. – Полтава : Дивосвіт,2008. – 352 с. 3. Бадрак В. В
Стратегии злых гениев: Апология деструктивных мотиваций В. В. Бадрак. – Харьков: Фолио, 2010. –
412 с. 4. Философская энциклопедия. Гл. ред. Ф. В. Константинов. – М.: Советская энциклопедия,
1964. Т.6 – 594 с. 5. Юридична енциклопедія: В 6т. / Ред. кол.: Ю. С. Шемшученко (голов. редкол. )
та ін. – К.: Укр. енцикл. 1998. – Т.4 – 2002. – 720с. 6. Ряшко В. І Теоретичні питання логіки в
професійній діяльності юриста / В. І. Ряшко, О. В. Ряшко // навч. посібник. – Львів: Держ. ун-т
внутрішніх справ, 2010. – 452 с. 7. Довбня О. Масові репресії в органах НКВС УРСР у другій
половині 30 – х рр. ХХ століття / О. Довбня, О. Шармар // Міліція України. – 2008. – № 1. –
С. 20–22. 8. Радзинський, Эдвард. Сталин / Эдвард Радзинский. – М.: АСТ, Москва, 2007. – 750 с.
9. Барка Василь. Жовтий князь / Василь Барка. – К.: Школа, 2007. – 251с. 10. Ряшко В. І Органи
НКВС СРСР в репресивно-каральних операціях в 1937 – 1938 рр. (історико-правовий аспект) /
В. І. Ряшко // Історія міліції України: минуле і сучасне. – м. Івано-Франківськ: Прикарпатський
юридичний інститут Льв ДУВС. Науково практ. конфер., 2009. – 15 – 16 травня. – С. 36–46.
11. Ряшко В. І. Логіка: навч. посібник / В. І. Ряшко. – Вид. доп. і переробл. – Львів: ННІПП, 2014. –
328 с.