A tireless fighter for the rights and freedom of Ukrainian people (to the 160 anniversary of I. Franko)

Автори: 
T. Harasymiv, O. Ryashkо

Scientific-theoretical and revolutionary activity of the genius of the Ukrainian people Ivan Franko directed to the social and national liberation of Ukrainian people struggle for its rights and freedoms is being observed.

1. Kolesnyk P. Y. Ivan Franko. Literaturnyy portret [IvanFranko. Literaturnyyportret] / P. Y. Kolesnyk. – K.: Vydavnytstvo khudozhn’oyi literatury “Dnipro”, 1964. 174 p. 2. Franko Ivan. Zibrannya tvoriv u p“yatydesyaty tomakh. [Zibrannyatvorivu p“yatydesyattomakh] /Franko Ivan. Ekonomichni pratsi (1888–1907). – K.: Publ.“Naukova dumka”, 1985. T.44. Kn.2.767p. 3. Franko Ivan. Vybrani tvory: U 3-kht. [Vybranitvory: U 3-kht.] / Ivan Franko. Literaturoznavstvo, publitsystyka/ Red. Kolehiya: Skotnyy V. Ta inshi; upor. Bahan O. – Drohobych: Kolo, 2004. T.3.690p.4. Kyrylyuk Ye. P. Ivan Franko. Biohrafichnyy narys [Ivan Franko. Biohrafichnyynarys] / Ye. P. Kyrylyuk. – K.: Derzhavne vydavnytstvo khudozhn’oyi literatury, 1956.124p.5. Hnatyuk M. I. Ivan Franko v literaturno-estetychnykh kontseptsiyakh yoho chasu [IvanFrankovliteraturno-estetychnykhkontseptsiyakhyohochasu] / M. I. Hnatyuk. – L’viv: Kamenyar, 1999. 181 p. 6. Franko I. Ya. Mozayika: iz tvoriv, shcho ne vviyshly do Zbir. tv. u 50t.[Mozayika: iztvoriv, shchonevviyshlydoZbir. tv. u50t.]/I. Ya. Franko/ Uporyad. Z. T. Franko,
M. H. Vasylenko. L’viv: Kamenyar, 2002. 432 p. 7. Kolesnyk P. O. Syn narodu. Zhyttya i tvorchist’ Ivana Franka. [Synnarodu. Zhyttyaitvorchist’IvanaFranka] / P. O. Kolesnyk. K.: Radyans’kyy pys’mennyk 1957. 368 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 468–473