The concept and the content of constitutional and legal status of the Prime Minister of Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 131–136

Authors: 

Volodymyr Kobryn

The article is devoted to the definition of the concept and the research of the content of the constitutional and legal status of the Prime Minister of Ukraine. It has been analyzed categories of “status”, “legal status”, “constitutional and legal status.” It has been defined the elements of the constitutional and legal status of the Prime Minister of Ukraine.

Философский энциклопедический словарь / Сост. С. С. Аверинцев, Э. А. Араб-Оглы, Л. Ф. Ильичев, С. М. Ковалев, Н. М. Ланда. – М. : Сов. Энциклопедия, – 2-е изд., 1989. – 815 с.
Політичний енциклопедичний словник / за ред. Ю. М. Шемчушенка, В. Д. Бабкіна. – К. : Юрінком Інтер, 1997. – 512 с.
Юридичний словник / За ред. Б. М. Бабія, Ф. Г. Бурчака, В. М. Корецького, В. В. Цвєткова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Головна редакція Української Радянської енциклопедії, 1983. – 872 с.
Малько А. В. Теория государства и права: Учебник / А. В. Малько. – М.: Юристь, 2001. – 304 с.
Артюнян Г. Г. Конституционное право. Энциклопедический словарь / Г. Г. Артюнян, М. В. Баглай. – М. : Норма, 2006. – 544 с.
Теория государства и права: учебник для вузов / Под ред. проф. В. М. Корельского и проф. В. Д. Перевалова. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : Издательство НОРМА, 2002. – 616 с.
Колодій А. М. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні : Підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К. : Всеукраїнська асоціація видавців “Правова єдність”, 2008. – 350 с.
Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії “правовий статус” / А. В. Панчишин // Часопис київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 95 – 98.
Богданова Н. А. Категория статуса в конституционном праве / Н. А. Богданова // Вестник Московского университета. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1998. – № 3. – С. 3 – 20.
Погорілко В. Ф. Конституційний статус // Юридична енциклопедія: В 6 т. – Т. 3: К – М. / В. Ф. Погорілко. – К. : Видавництво “Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, 2001. – С. 281.
Дахова І. І. Конституційно-правовий статус уряду в зарубіжних країнах: монографія / І. І. Дахова. – Х.: Фінн, 2008. – 200 с.
Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. М. Ващук ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 16 с.
Григорук Н. Г. Конституційно-правовий статус народного депутата України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / Н. Г. Григорук ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2004. – 21 с.
Кульчицька О. В. Конституційно-правовий депутатських фракцій Верховної Ради України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Кульчицька ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2009. – 23 с.
Марцеляк О. В. Конституційно-правовий статус інституту омбудсмана : світовий досвід та українська модель : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02. / О. В. Марцеляк ; Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2004. – 35 с.
Марцеляк О. В. Інститут омбудсмана : теорія та практика : монографія / О. В. Марцеляк. – Харків : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004. – 450 с.
Конституційно-правовий статус людини : можливості удосконалення в Україні : колективна монографія / Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України / Редкол. : П. М. Рабинович (голов. ред.) та ін. – Серія І. Дослідження та реферати. – Випуск 24. – Львів : Видавництво ЛОБФ “Медицина і право”, 2012. – 180 с.
Тарасенко К. В. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / К. В. Тарасенко ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2010. – 21 с.
Халюк С. О. Конституційно-правовий статус Вищої ради юстиції : автореф. дис. канд. … юрид. наук : 12.00.02 / С. О. Халюк ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2008. – 22 с.
Чернецька О. В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / О. В. Чернецька ; Київський національний університет внутрішніх справ. – К., 2006. – 16 с.
Чикурлій С. О. Конституційно-правовий статус органів виконавчої влади України : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.02 / С. О. Чикурлій; Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 2008. – 22 с.
Чикурлій С. Конституційно-правовий статус міністерств України : основні теоретичні питання / С. Чикурлій // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 3. – С. 115 – 118.
Макарова З. С. Конституційно-правовий статус глави уряду : порівняльно-правовий аспект : монографія. – Чернігів : Видавець Лозовий В. М., 2014. – 232 с.
Єрмолін В. П. Конституційні засади виконавчої влади в Україні (проблеми теорії і практики) : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.02 / В. П. Єрмолін ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2003. – 17 с.
Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентсько-президентської форми правління в Україні / Р. Мартинюк // Юридична Україна. – 2008. – № 5. – С. 32–36.
Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 28–32.