Correlation of principles of humanity and effectiveness in cases of juvenile criminal liability

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 304–308

Authors: 

Nataliya Ortynska

The article deals with the types of liability applicable to juveniles. It analyzes the positive characteristics of community service as a form of punishment as well as ways of improving this form of punishment.

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с. 2. Кримінальний кодекс України: Закон від 05.04.2001 № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25–26. 3. Ткач Т. П. Досудова доповідь служби пробації: поняття, необхідність, функції / Т. П. Ткач // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби. – 2014. – № 1. – С. 56–65. 4. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон від 11.07.2003 № 1129-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. – № 3–4. 5. Березовська Н. Л. Каральні властивості громадських робіт / Н. Л. Березовська // Актуальні проблеми держави і права. – 2005. – Вип. 25. – С. 444–448. 6. Сутурин М. А. Обязательные работы в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец 12.00.08 / М. А. Сутурин; Национальный исследовательский Томский государственный университет. –
Томск, 2011. – 22 с. 7. Кодекс законів про працю України: Закон від 10.12.1971 № 322-VIII // Відомості Верховної Ради УРСР від 17.12.1971 1971 р.; Додаток до № 50.