Theoretical and methodological analysis of the nationally patriotic education of students

Автори: 
Vasyl Ryashko

The article is devoted to the analysis of nationally patriotic education of students. Particularly this issue is concerned to be burning among other problems that are brought before universities and it is related to the problem of specialists training that in 21 century will take upon themselves the formation of a state, its socially-political and economic development, public order and armed forces. The nationally patriotic education of the future specialists should be based upon contemporary innovative scientific achievements where a major role plays philosophical theoretical and methodological analysis of the whole education process at universities.

1. Требін М. П. “Гібридна” війна як реальність / Требін М. П. // Український соціум. – 2014. – № 3(50). – С. 113–127. 2. Шемшученко Ю. Зміцнювати а не розхитувати державний суверенітет / Ю. Шемшученко, О. Скрипнюк // Право України. – 2015. – № 8. – С. 115–119. 3. Коротяєв Б. І. Педагогічна філософія: колективна монографія / Б. І. Коротяєв, В. В. Курило, С. В. Савченко. – Луганськ: Вид-во ДЗ ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 340 с. 4. Філософія: навч. посіб. / Л. В. Гурський, І. Ф. Надольний, В. П. Андрушенко та ін.; за ред. І. Ф. Надольного. – 7-ме вид., стер. – К. І. Вікар, 2008. – 534 с. 5. Козюбра Н. И. Понятие и структура юридической науки / Н. И. Козюбра // Методологические проблемы юридической науки: сб. науч. трудов; АН УССР; Ин-т государства и права; отв. ред. Н. И. Козюбра. – К.: Наук думка, 1990. – С. 5–19. 6. Тацій В. Я. Методологічні проблеми правової науки на етапі формування правової, демократичної, соціальної держави / Тацій В. Я. // Методологічні проблеми правової науки: матеріали міжнародної наукової конференції (Харків, 13–14 грудня 2002 р.); упор. М. І. Панов, Ю. М. Грушевський. – Харків: Право, 2003. – С. 7–10. 7. Філосовсько-антропологічна студія. – К.: Стилос, 2001. – 358 с. 8. Ібрагімов М. М. Філософія права як самостійна наукова дисципліна / Ібрагімов М. М. // Філософські проблеми права та правоохоронної діяльності співробітників органів внутрішніх справ: зб. наук. праць. – К.:
Українська академія внутрішніх справ, 1995. – С. 5–9. 9. Кельман М. С. Юридична наука: проблеми методології: монографія / Кельман М. С. – Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”, 2011. – 492 с. 10. Васянович Г. П. Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку / Г. П. Васянович // Педагогіка і психологія професійної освіти: науковий пошук, проблеми, перспективи: матеріали наук.-практ. конф. (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (Львів, 23 квітня 2013 р.). – Львів, 2013. – С. 7–28. 11. Алексеев П. В. Диалектический материализм (общие теоретические принципы): учеб. пособ. / Алексеев П. В., Панин А. В. – М.: Высшая школа, 1987. – 335 с. 12. Гегель Г. В. Ф. Энциклопедия философских наук. Наука логики / Гегель Г. В. Ф. – М.: Мысль, 1975. – Т. 1. – 452 с. 13. Копнин П. В. Диалектика, логика, наука / П. В. Копнин. – М.: Наука, 1973. – 464 с. 14. Вовканич С. Соціогуманістична парадигма буття – матриця національної ідеї України ХХІ сторіччя / С. Вовканич // Соціогуманітарні проблеми Людини. – 2012. – № 6. – С. 7–49.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 837(9): 418–425