Constitutional reform in Ukraine: prospects for the new constitution of Ukraine drafting

Автори: 
Vitaliy Kovalchuk, D. Pavlova

This article is devoted to the problematic issues of the new Constitution of Ukraine drafting at the present stage of social relations development. The analysis of the draft of the Law of Ukraine “On the procedure of the new Constitution of Ukraine drafting” dated January 14, 2016 number 3781, which regulates the process of initiation, development and approval of the draft of the new Constitution of Ukraine. The status of the Constitutional Assembly of Ukraine as a body of constituent power, through which the Ukrainian nation exercises its right to determine and change the constitutional order is determined

1. Koval'chuk V. B. Lehitymnist' derzhavnoyi vlady v pravoviy teoriyi ta derzhavno-pravoviy praktytsi: monohrafiya [The legitimacy of the government power in the legal theory and state-legal practice]. – K. : Lohos, 2011. 392 р. 2. Pro protseduru pidhotovky proektu novoyi Konstytutsiyi Ukrayiny: Proekt Zakonu Ukrayiny. [On the procedure the new Constitution of Ukraine drafting, the Law of Ukraine]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684. 3. Pro vseukrayins'kyy referendum: Zakon Ukrayiny [On the All-Ukrainian referendum]. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5475-17/conv/page. 4. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynymy podannyamy Prezydenta Ukrayiny pro ofitsiyne tlumachennya polozhen' chastyn druhoyi, tret'oyi st. 5, st. 69, chastyny druhoyi st. 72, st. 74, chastyny druhoyi st. 94, chastyny pershoyi st. 156 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro pryynyattya Konstytutsiyi ta zakoniv Ukrayiny na referendumi. [The decision of the Constitutional Court of Ukraine (case on the Constitution and laws of Ukraine adoption on the referendum]. http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-08. 5. Shapoval V. M. Konstytuanta. Yurydychna entsyklopediya: V 6 t. / Redkol. Yu. S. Shemchushenko (hlava redkol.) ta in [Konstytuanta]. – K. : “Ukrayins'ka Entsyklopediya Available at: ”, 2001. Т. 3. р. 272. 6. Pro Konstytutsiynu Asambleyu: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 17 travnya 2012 roku [On the Constitutional Assembly, Decree of the President of Ukraine]. Available at: http:// www.president.gov.ua. Pytannya formuvannya ta diyal'nosti Konstytutsiynoyi Asambleyi vid 25 sichnya 2012 roku. [The formation and activity of the Constitutional Assembly questions]. Available at: http:// www.president.gov.ua. 7. Rishennya Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny u spravi za konstytutsiynym podannyam 51 narodnoho deputata Ukrayiny shchodo ofitsiynoho tlumachennya polozhennya punktu 6 chastyny pershoyi statti 106 Konstytutsiyi Ukrayiny (sprava pro proholoshennya Prezydentom Ukrayiny vseukrayins'koho referendumu za narodnoyu initsiatyvoyu)# 23-rp/2008 vid 15 zhovtnya 2008 roku [The decision of the Constitutional Court of Ukraine (case on the proclamation of the allukrainian referendum on popular initiative by the President of Ukraine)]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v023p710-08/conv. 8. Vysnovok Holovnoho naukovo-ekspertnoho upravlinnya na proekt Zakonu Ukrayiny “Pro protseduru pidhotovky proektu novoyi Konstytutsiyi Ukrayiny”. [The conclusion of the Main Scientific Expert Department on the draft Law of Ukraine “On the procedure of the new Constitution of Ukraine drafting]. Available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57684.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 206–212