The influence of the institution of the presidency on the effectiveness of public authorities’ activities

Authors: 

B. Lenihevych

This article is devoted to the influence of the institution of the presidency on the formation of Ukrainian statehood. The article determines the status and role of the President during the existence of independent Ukraine and analyzes historical aspects of the formation of the institution of the presidency.

 1. Пахарєв А. Перспективи української багатопартійності у контексті можливих змін в організації влади / А. Пахарєв // Політичний менеджмент [Текст]. — 2003. — № 2. — С. 57–64.
 2. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 року зі змінами, внесеними згідно із законами № 2222-IV від 08.12.2004 р., № 2952-VI від 01.02.2011 р., № 586-VII від 19.09.2013 р., № 742-VII від 21.02.2014 р. // Відомості Верховної Ради України [Електронний ресурс]. — 1996. — № 30. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80.
 3. Словська І. Правові проблеми участі Президента України у законотворчому процесі / Словська І. // Віче. Журнал [Електронний ресурс]. — 2011.— № 8. — квіт. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/2520.
 4. Рудик П. Конституційно-правовий статус Президента України в умовах парламентсько-президентської республіки / П. Рудик // Віче [Електронний ресурс]. — 2014. — № 20. — жовт. — Режим доступу : http://www.viche.info/journal/4404.
 5. Авксентьєва Т. Інститут Президента України як фактор політичної стабільності та загальнонаціонального порозуміння / Т. Авксентьєва // Інститут Президента України в системі державної влади України [Текст] : матер. наук. конф. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — С. 124.
 6. Олабин О. Інститут президента в системі органів державного управління / Олабин О. В. // Інститут Президента України в системі державної влади України [Текст] : матер. наук. конф. — К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2014. — С. 80.
 7. Там само. — С. 125.
 8. Про відновлення дії окремих положень Конституції України : Закон України // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2014. — № 11. — Ст. 143.
 9. Хантингтон С. Политический порядок в меняющихся обществах [Текст] / Сэмюэль Хантингтон. — М. : Прогресс-Традиция, 2004. — С. 8.
 10. Авксентьєва Т. Інститут Президента України як фактор політичної стабільності та загальнонаціонального порозуміння... — С. 122.
 11. Там само. — С. 126.
 12. Бєлов Д. М. Роль глави держави в механізмі здійснення державної влади / Д. М. Бєлов // Юридична Україна [Текст]. — 2005. — № 5(29). — С. 11–15.