Electronic documents as evidence in cases on administrative offences

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 68–74

Authors: 

Serhiy Yesimov

The article deals with the use of electronic documents as evidence in cases of administrative offenсes. Highlights how to obtain and legalize electronic evidence in antitrust law. A comparison of the legal basis for the use of e-mails as evidence in civil and commercial processes and proceedings in cases of administrative offenсes.

1. Jengel' i drugie protiv Niderlandov. Evropejskij sud po pravam cheloveka Reshenie ot 08.06.1976. Liga Zakon. [Engel and others V the Netherlands The European court of human rights]. Availadle at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2825.html. 2. Popov R. A. Derzhavna polityka Ukrayiny u sferi antymonopol'noyi diyal'nosti: avtoref. dys. … kand. nauk z derzh. upravlinnya [State policy of Ukraine in the sphere of Antimonopoly activity: abstract. dis. ... candidate. Sciences with Derg. management: spec.]. Zaporizhzhya, 2010. 3. ro zakhyst ekonomichnoyi konkurentsiyi: Zakon Ukrayiny vid 11.01.2001 № 2210-III // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [On protection of economic
competition]. 2001. № 12. 64 р. 4. Uzahal'nennya praktyky perehlyadu sudovykh rishen' u spravakh za uchastyu Antymonopol'noho komitetu ta yoho terytorial'nykh viddilen'. Sudova vlada Ukrayiny. Ofitsiynyy veb-portal. [The summary of the practice of review of judicial decisions in cases involving the Antimonopoly Committee and its territorial offices The judicial power of Ukraine The official web portal]: Stanom na 26 chervnya 2015 r. Availadle at:http://hra.arbitr.gov.ua/sud5039/183643/.
5. Bilets'ka L. Dokazuvannya u hospodars'komu protsesi Ukrayiny. Na shlyakhu do formuvannya sudovykh
standartiv [Evidence in the economic process in Ukraine On the way to the formation of judicial standards] Hospodars'ke pravo i protses. 2013. № 2 (3). рр. 58–64. 6. Mel'nychenko O. I. Sudova praktyka: konkurentsiyni (antymonopol'ni) sporyс (Trial practice: competition (antitrust) disputes) Kiev, Yustynian, 2010. 512 р. 7. Postanova plenumu Vyshchoho hospodars'koho sudu Ukrayiny vid 26.12.2011 № 18 «Pro deyaki pytannya praktyky zastosuvannya Hospodars'koho protsesual'noho kodeksu Ukrayiny sudamy pershoyi instantsiyi» [About some questions of practice of application of the Economic procedural
code of Ukraine by courts of first instance] Availadle at: zakon.rada.gov.ua/go/v0018600-11. 8. Pro deyaki pytannya praktyky vyrishennya sporiv, pov"yazanykh iz zastosuvannyam konkurentnoho zakonodavstva. [About some questions of practice of resolving disputes connected with application of competition law]. Stanom na 26.12.2014. Yuryskonsul't. Availadle at: http://www.zhdymora.com/vysshijxozyastvennyj-sud/oglyadovi-listi-vysshij.... 9. Kazachuk I. V. Vykorystannya u dokazuvanni elektronnykh dzherel faktychnykh danykh v administratyvno-deliktnomu protsesi [The use in evidence of electronic sources of evidence in the administrative process dectomy]. Yevropeys'ki perspektyvy. 2014. № 6. рр. 93–97. 10. Praktychnyy posibnyk ICC z antymonopol'noho komplayensu / Mizhnarodna torhova palata (ICC) (International chamber of Commerce (ICC). 2014. 102 р. 11. Storozhenko O. M. Administratyvno-pravova kvalifikatsiya zlovzhyvan' monopol'nym (dominuyuchym) stanovyshchem na rynku: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk [Administrative law definition of abuse of monopoly (dominant) market position: author. dis. ... candidate. legal. Sciences]. Kyyiv, 2008. 18 р.