Formetive, historical and philosophical review

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 345–349

Authors: 

Taras Harasymiv, T.Ivanyshyn

In the article the process of identity formation in historical and philosophical context, the evolution of establishment and development of socio-natural and legal determinant of human beings. Analyzed the phenomenon of individual rights and as an object of reflection philosophical and legal, historical and philosophical science

1.Popper K. Vidkryte suspil'stvo ta yoho vorohy [Vidkrytesuspil'stvotayohovorohy]. Kiev: Osnovy Publ,1994.T. 1. p. 189. 2. Pilipenko V. E. Sotsial'naya regulyatsiya trudovogo povedeniya (sotsiologicheskii analiz [Sotsial'naya regulyatsiya trudovogo povedeniya  (sotsiologicheskii analiz)]. ]. Kiev,1993. p. 7. 3. Diogen Laertskii. O zhizni, ucheniyakh i izrecheniyakh znamenitykh filosofov [Ozhizni,ucheniyakhiizrecheniyakhznamenitykh filosofov]. Moscow: Mysl' Publ, 1979. p. 113. 4. Chanyshev A. N. Kurs lektsii po drevnei filosofii [Kurs lektsii po drevnei filosofii]. Moscow: Vysshaya shkola Publ, 1984. p. 224. 5. Avgustin A. Ispoved' [Ispoved']/ Antologiya mirovoi filosofii: metodicheskii sbornik filosofskikh tekstov. Kiev UMK VO Publ,1991. T. 1. Ch. 1. p. 168, 175. 6. Avgustin A. O grade bozh'em: tvoreniya blazhennogo Avgustina episkopa Ipponiiskogo [Ogradebozh'em:tvoreniyablazhennogoAvgustinaepiskopaIpponiiskogo]. Kiev, 1882. Kniga XIV. Glava IV, XXVIII. p. 7, 28. 7. Gurevich A. Ya. Problemy srednevekovoi narodnoi kul'tury [Ya.Problemysrednevekovoinarodnoikul'tury]. Moscow: Iskusstvo Publ,1991. p. 236. 8. Mordvintseva L. P. Individual'nost' v epokhu srednevekov'ya: Opitsinus de Kanistris [Individual'nost' vepokhusrednevekov'ya: Opitsinusde Kanistris]. Ref. zhurnal. Obshchestvennye i gumanitarnye nauki,1994. № 4. ser. 3.Filosofiya. p. 199. 9. Batkin L. M. Ital'yanskoe Vozrozhdenie v poiskakh individual'nosti [Ital'yanskoe Vozrozhdenie v poiskakh individual'nosti]. Moscow: Nauka Publ,1989. p. 13. 10. Batkin L. M. Ital'yanskie gumanisty: stil' zhizni, stil' myshleniya [Ital'yanskiegumanisty:stil'zhizni,stil'myshleniya]. Moscow: Nauka Publ, 1978. p. 56.