The issue of environmental certification as a function of state government

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 263–270

Authors: 

N. Zilnyk

The article is devoted to the complex research problems of environmental certification. By the analysis of scientific literature and legal dictionary the concept and characteristics of environmental certification have been defined. The concept of environmental certification to consolidate on the legislative level has been proposed, through the enactment of law about environmental certification. Has been emphasized that the introduction of environmental certification meets the requirements of the international community, the consumer needs to obtain harmless products for his health and promote environmental protection.

1. Pro Osnovni zasady (stratehiyu) derzhavnoyi ekolohichnoyi polityky Ukrayiny na period do 2020 roku: Zakon Ukrayiny vid 21 hrudnya 2010 roku № 2818-VI [On the Main Principles (Strategy) of the National Environmental Policy of Ukraine for the Period until the Year 2020: Law of Ukraine on December 21, 2010 № 2818-VI]. Available at:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2818-17/print1463743908801457. 2. Boytsar R. I., Sopilnyk L. I., Stepnyk V. I. Ekolohichna sertyfikatsiya tamarkuvannya: Metodychni vkazivky do samostiynoyi roboty studentiv z kursu “Osnovy sertyfikatsiyi” dlyastudentiv spetsialnosti 7.000001, 8.000001 “Yakist, standartyzatsiya ta sertyfikatsiya” [Environmentalcertification and labeling Guidance for independent work of students on the course “Fundamentals Certification” for students of specialty 7.000001, 8.000001 “Quality, standardization and certification”].Lviv, Lvivska politekhnika Publ., 2010, 36 p. 3. Reut V. Yu. Do pytannya vyznachennya ponyattya ekolohichnoyi sertyfikatsiyi [On the question of the definition of environmental certification]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny, Seriya: Pravo, 2013, Vol. 182(1), pp. 182–187. 4. Shyshka R.B. Pidpryyemnytske pravo Ukrayiny [Business Law of Ukraine].Kharkiv, Espada Publ., 2000, 480 p. 5. Losyuk L.V. Zahalni aspekty zakonodavchoho rehulyuvannya sertyfikatsiyi v Ukrayini [General aspects of legal regulation of certification in Ukraine]. Forum prava, 2011, № 2, pp. 535–538. Available at: http://nbuv.gov.ua/ e-journals/FP/2011-2/11llvcvu.pdf 6. Dimov Yu.V. Metrologiya, standartizatsiya i sertifikatsiya [Metrology, standardization and certification], Moscow, Piter Publ., 2004, 432 p. 7. Topolnyk V.H., Kotlyar M.A. Metrolohiya, standartyzatsiya, sertyfikatsiya i upravlinnya yakistyu [Metrology, standardization, certification and quality management], Donetsk, DonDUET Publ., 2006, 211 p. 8. Barikhin A.B. Bolshoy yuridicheskiy entsiklopedicheskiy slovar [Great Encyclopedic Dictionary of Law], Moscow, Knizhnyy mir Publ., 2004, 720 p. 9. Zahorodniy A.S., Voznyuk H.L. Finansovo-ekonomichnyy slovnyk [Financial and economic dictionary], Lviv, Lvivska politekhnika Publ., 2011, 844 p. 10. Zaychuk O.V., Kopylenko O.L., Onishchenko N.M. Suchasna pravova entsyklopediya [Modern Legal Encyclopedia], Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine, Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2010, 384 p. 11. Fedinskiy Yu.I. Bolshoy slovar ofitsialnykh yuridicheskikh terminov [Large dictionary of legal terms the official], Moscow, Ekonomika Publ., 2001, 647 p. 12. Shcherbyna B.C. Hospodarske pravo [Commercial law], Kyiv, Yurinkom Inter Publ., 2008, 656 p. 13. Shapoval M.I. Osnovy standartyzatsiyi, upravlinnya yakistyu i sertyfikatsiyi [Fundamentals of standardization, quality management and certification], Kyiv, Yevropeyskyy universytet Publ., 2001, 174 p. 14. Losyuk L.V. Administratyvno-pravovi zasady sertyfikatsiyi v Ukrayini [Administrative and legal principles of certification in Ukraine]. Pravo i Bezpeka. Naukovyy zhurnal, 2011, № 3 (40). Available at:
http://nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2011_3 /PB-3/PB-3_31.pdf. 15. Pro tekhnichni rehlamenty ta otsinku vidpovidnosti: Zakon Ukrayiny vid 15 sichnya 2015 roku № 124-VIII [About Technical Regulations and Conformity Assessment: Law of Ukraine on January 15, 2015 № 124-VIII]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/124-19. 16. Zadykhaylo D.V. Hospodarske pravo [Business Law], Kharkiv, Pravo Publ., 2012, 696 p. 17. Pro standartyzatsiyu i sertyfikatsiyu: Dekret Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 10 travnya 1993 roku № 46-93 [On standardization and certification: Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine on May 10, 1993 № 46–93]. Available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/ show/46-93. 18. Sopilnyk L. I., Ostapenko O. I. Standartyzatsiya, yakist produktsiyi, metrolohiya, sertyfikatsiya v systemi administratyvnoho prava [Standardization, product quality, metrology and certification in system of administrative law], Lviv, Lvivskyy universytet biznesu ta prava Publ., 2011, 124 p. 19. Malysheva N.R. Osnovni funktsiyi upravlinnya v haluzi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha [Key management functions in the field of environmental protection]. Ekolohichne pravo Ukrayiny. Akademichnyy kurs [Environmental Law Ukraine. Academic Course]. Kyiv, TOV “Yurydychna dumka” Publ., 2008, pp. 187-241. 20. Bakka M.T., Tarasova V.V. Metrolohiya, standartyzatsiya, sertyfikatsiya i akredytatsiya. Ch. 2. Standartyzatsiya, sertyfikatsiya i akredytatsiya [Metrology, standardization, certification and accreditation. Part 2. StandardizationCertification and Accreditation],  Zhytomyr, ZhITI Publ., 2002, 384 p. 21. Ladyzhenskyy V.M., Telyura N.O. Konspekt lektsiy navchalnoyi dystsypliny “Ekolohichna standartyzatsiya i sertyfikatsiya” (dlya studentiv 5 kursu dennoyi i zaochnoyi form navchannya osvitno-kvalifikatsiynoho rivnya spetsialist, spetsialnosti 7.070801 (7.04010601) “Ekolohiya ta okhorona navkolyshnoho seredovyshcha”) [Lecture notes of discipline “Environmental standard and certification” (for students the 5th year of full-time and distance learning of educational qualification in specialiti 7.070801 (7.04010601) “Ecology and Environment”], Kharkiv, KhNAMH Publ., 2011, 23 p. 22. Skrypchuk P. Ekonomichni zasady rozvytku ekolohichnykh sertyfikatsiyi ta standartyzatsiyi [The economic fundamentals of environmental certification and standardization]. Ekonomika Ukrayiny, 2012, № 4, pp. 60-71. 23. Ilyina N. Problemy vyznachennya yurydychnoyi pryrody ekolohichnoyi sertyfikatsiyi [Problems determining of the legal nature of environmental certification]. Visnyk Kyyivskoho natsionalnoho universytetu im. Tarasa Shevchenka. Yurydychni nauky. Kiev, Kyyivskyy universytet Publ., 2012, Vol. 92, pp. 31-36. 24. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha: Zakon Ukrayiny vid 25 chervnya 1991 roku № 1264-XII [On Environmental Protection: Law of Ukraine on June 25, 1991 № 1264-XII]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1264-12. 25. Andreytsev V.I. Ekolohichne pravo: Kurs lektsiy [Environmental Law: Lectures], Kiev, Venturi Publ., 1996, 208 p. 26. Chernikov V.A., Gringof I.G., Emtsev V.T. Agroekologiya. Metodologiya, tekhnologiya, ekonomika [Agroecology. Methodology, technology, economy], Moscow, Kolos Publ, 2004, 400 p. 27. Zavhorodnya V.M. Systema i klasyfikatsiya funktsiy derzhavnoho upravlinnya u sferi pryrodokorystuvannya i okhorony dovkillya
[System and classification of functions of state government in environmental management and environmental protection]. Pravovyy visnyk Ukrayinskoyi akademiyi bankivskoyi spravy, 2011, № 1 (4), pp. 120-124. 28. Kuchynska V.Yu. Ekolohichna sertyfikatsiya v systemi funktsiy ekolohichnoho upravlinnya [Environmental certification in the system functions of environmental management]. Naukovyy visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrayiny. Seriya: Pravo, 2015,
Vol. 213(1), pp. 79–87. 29. Pro zatverdzhennya Tekhnichnoho rehlamentu shchodo ekolohichnoho markuvannya: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny vid 18 travnya 2011 roku № 529 [On approval of the Technical Regulations on environmental labeling: Resolution of theCabinet of Ministers of Ukraine on May 18, 2011 №529]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/529-2011-p