On the legal regulation of the activity of the penitentiary institutions concerning the implementation of judicial decisions

Автори: 
K. Hnot

The article unveils the meaning of the regulatory legal act as the most common source of law in Ukraine, gives the general description of legitimate and subordinate regulatory legal provisions which regulate the activity of the penitentiary institutions concerning the implementation of judicial decisions.

1. Busel V. T. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [Big explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kiev; Irpen: Perun Publ., 2004. 1440 p. 2. Kalashnyk V. S. Tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy: Ponad 12 500 statey (blyz’ko 40 000 sliv) [Explanatory dictionary of the Ukrainian language]. Kharkov, Prapor Publ., 2005. 992 p. 3. Kutsipak O. V. Pravovyy akt yak forma proyavu pravovoho zhyttya. Avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk [Legal act as a form of manifestation of legal life]. Kiev, 2015. 20 p. 4. Puzyrnyy V. F. Pravova osnova administratyvnoyi diyal’nosti v Derzhavniy kryminal’no-vykonavchiy sluzhbi Ukrayiny [The legal basis of administrative activity of the State criminal-executive service of Ukraine]. Aktual’ni problemy derzhavy i prava, 2015, Vol. 75, pp. 133-138. Available at: http://nbuv. gov. ua/UJRN/apdp_2015_75_21 (accessed 29.11.2015). 5. Berlach A. I., Karpenko D. O., Koval’s’kyy V. S., Kolodiy A. M., Oliynyk A. Yu., Pidopryhora O. O. Za red. Kopyeychykova V. V., Kolodiya A. M. Pravoznavstvo [Science of law]. Kiev: Yurinkom Inter Publ.,2005. 752 p. 6. Dzhuzha O. M., Bohatyr’ov I. H., Kolb O. H., Vasylevych V. V. ta in. Za zah. red. dokt. yuryd. nauk, prof. Dzhuzhy O. M. Kryminal’no-vykonavche pravo Ukrayiny [Criminal-Executive law of Ukraine]. Kiev: Atika Publ., 2010. 752 p. 7. Verkhovna Rada Ukrayiny. Kryminal’no-vykonavchyy kodeks Ukrayiny, pryynyatyy 11.07.2003 r. № 1129-IV [Criminal-Executive code of Ukraine from 11.07.2003 № 1129-IV]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 28.11.2015). 8. Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon Ukrayiny “Pro Derzhavnu kryminal’no-vykonavchu sluzhbu Ukrayiny”, pryynyatyy 23.06.2005 r.
№ 2713-IV [The Law of Ukraine “On State Criminal-Executive service of Ukraine” from 23.06.2005 № 2713-IV]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 28.11.2015). 9. Verkhovna Rada Ukrayiny. Konstytutsiya Ukrayiny, pryynyata 28.06.1996 r. № 254к/96-ВР [The Constitution of Ukraine from 28.06.1996 № 254к/96-ВР]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 28.11.2015). 10. Motlyakh O. I., Malyarchuk N. V., Kornyeyev Yu. V. ta in. Naukovo-praktychnyy komentar Kryminal’no-vykonavchoho kodeksu Ukrayiny [Scientific and practical commentary of the Criminal-Executive code of Ukraine]. Kiev:
Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2014. 296 p. 11. Ministerstvo yustytsiyi Ukrayiny. Pravyla vnutrishn’oho rozporyadku ustanov vykonannya pokaran’, zatverdzheni 29.12.2014 r. № 2186/5 [Internal regulations of penal institutions from 29.12.2014 № 2186/5]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 28.11.2015). 12. Sadovnycha V. V. Suchasni dilovi dokumenty ta papery. Yak pravyl’no oformyty i pidhotuvaty. Zrazky ta pryklady [Modern business documents and papers. How to make and prepare. Samples and examples]. Kharkov: Knyzhkovyy Klub “Klub Simeynoho Dozvillya”, 2014. 608 p. 13. Barash Ye. Yu. Upravlinnya Derzhavnoyu kryminal’no-vykonavchoyu sluzhboyu Ukrayiny: administratyvno-pravove doslidzhennya [Department of the State Criminal-Executive service of Ukraine: administrative and legal research]. Kharkov, NikaNova Publ., 2012. 458 p. 14. Dzyudz’
M. S. Administratyvna diyal’nist’ ustanov Derzhavnoyi penitentsiarnoyi sluzhby Ukrayiny [Administrativeactivities of the institutions of the State penitentiary service of Ukraine]. Nashe pravo, 2014, Vol. 1, pp. 48- 52. Available at: http:// nbuv. gov. ua/UJRN/Nashp_2014_1_11 (accessed 29.11.2015). 15. Zlyvko S. V. Pravovi ta orhanizatsiyni zasady diyal’nosti Derzhavnoyi kryminal’no-vykonavchoyi sluzhby Ukrayiny v suchasnykh umovakh. Avtoref. dys ... kand. yuryd. nauk [The legal and organizational basis of activity of State Criminal-Executive service of Ukraine in modern conditions]. Irpen, 2010, 20 p. Available at: irbis-nbuv. gov. ua/cgi-bin/irbis.../cgiirbis_64. exe?...(accessed 29.11.2015). 16. Verkhovna Rada Ukrayiny. Zakon Ukrayiny “Pro mizhnarodni dohovory Ukrayiny”, pryynyatyy 29.06.2004 r. № 1906-IV [The Law of Ukraine “On international treaties of Ukraine” from 29.06.2004 № 1906-IV]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 29.11.2015). 17. Steblyns’ka O. S. Mizhnarodni standarty zabezpechennya prav zasudzhenykh yak skladova diyal’nosti orhaniv ta ustanov vykonannya pokaran’ [The international standards to ensure the rights of convicts as part of activities of bodies and establishments of execution of punishments]. Naukovyy visnyk Instytutu kryminal’no-vykonavchoyi sluzhby, 2014, Vol. 2, pp. 49-55.Available at: http://nbuv. gov. ua/UJRN/nvikrvc_2014_2_10 (accessed 29.11.2015). 18. Heneral’na Asambleya OON. Zahal’na deklaratsiya prav lyudyny, pryynyata 10.12.1948 r. [The universal Declaration of human rights from 10.12.1948]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 28.11.2015). 19. Konventsiya pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod, pryynyata 04.11.1950 r.
 [Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms from 04.11.1950]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 29.11.2015). 20. Yevropeys’ka konventsiya pro zapobihannya katuvannyam chy nelyuds’komu abo takomu, shcho prynyzhuye hidnist’, povodzhennyu chy pokarannyu, pryynyata 26.11.1987 r. [European Convention for the prevention of torture or inhuman or degrading treatment or punishment from 26.11.1987]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 30.11.2015). 21. Minimal’ni standartni pravyla povodzhennya z v“yaznyamy, pryynyati 30.08.1955 r. [Standard minimum rules for the treatment of prisoners from 30.08.1955]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 30.11.2015). 22. Yevropeys’ki penitentsiarni (v“yaznychni) pravyla, pryynyati 12.02.1987 r. [The European prison rules from 12.02.1987]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 30.11.2015). 23. Minimal’ni standartni pravyla OON, yaki stosuyut’sya vidpravlennya pravosuddya shchodo nepovnolitnikh (“Pekins’ki pravyla”), pryynyati 29.11.1985 r. [The standard minimum UN rules for the administration of juvenile justice (“Beijing rules”) from 29.11.1985]. Available at: zakon. rada. gov. ua (accessed 30.11.2015).

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 845(10): 508–514