Implementation of international legal standards of local democracy in the process of decentralization of local authorities in Ukraine

2019;
: 96-102

Remenyak O. "Implementation of international legal standards of local democracy
in the process of decentralization of local authorities in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University

The article analyzes the problematic moments of the implementation of international legal requirements in the system of implementation of the national state educational policy. The analysis of the separate legal acts, which form the basis of international and European standards, with the aim of their implementation in the Ukrainian legislation, in particular in the aspect of decentralization of public authority on the ground. The necessity of the  correspondence of the content of the national legislation with the international legal standards in the field of democratization of local governance is substantiated. The importance of applying international legal standards in the process of decentralization of public authority on the territory of Ukraine has been proved.

1. Vylehzhanina M. V. Klasyfikatsiinyi analiz normatyvno-pravovykh aktiv [Classificationanalysis of normative legal acts]. Bibliotekoznavstvo.Dokumentoznavstvo.Informologiya. 2011. № 1.С. 35-40. 2. Belej L. Detsentralizatsiia budyt u zvychainykh hromadian vidpovidalnist za svoiu malubatkivshchynu [Decentralization raises the responsibility of ordinary citizens for their little homeland]Ukrainskyi Tyzhden. 2014. № 17-18. С. 38-39. 3.Vasylenko L. Detsentralizatsiia ta reforma mistsevohosamovriaduvannia [Decentralization and local self-government reform]. Pidpryiemnytstvo, HospodarstvoI Pravo. № 3. 2017. С. 123-126. 4. Batanov O.V. Rozvytok yevropeiskykh standartiv munitsypalnoidemokratii [Development of European standards of municipal democracy] // Ukraina Ta YevropeiskaIntehratsiia Publichno-Pravovi Aspekty: monohrafiia [Ukraine and European integration: public-legalaspects: monograph]. "Presa Ukrainy", 2010. С. 29.; Baimuratov M. O. Mizhnarodnizviazky i standarty vsystemi mistsevoho samovriaduvannia Ukrainy [International relations and standardsin the system of localself-government of Ukraine]. Municipal Law of Ukraine: Textbook. Za Red.. V. F. Pohorilka, O. F.Frytskoho. K.: Yurinkom Inter. 2001 С. 323; Aktualni problemy stanovlennia ta rozvytku mistsevohosamovriaduvannia v Ukraini [Aktualni Problemy Stanovlennia Ta Rozvytku MistsevohoSamovriaduvannia V Ukraini]. К.: Atika, 2007. С. 709. 5.Pukhtynskyi M. O. Realizatsiia mizhnarodnopravovykhstandartiv mistsevoi demokratii v protsesi reform mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini[Implementation of the International Legal Standard of Local Democracy in the Process of Local Self102Government Reform in Ukraine]. International Scientific-Practical Conference Development of legalregulation in East Europe: experience of Poland and Ukraine: Conference Proceedings, January 27-28,2017. Sandomierz. 196 p. 6.Уevropeiska khartiia mistsevoho samovriaduvannia. Rada yevropy khartiiamizhnarodnyi dokument vid 15.10.1985. [European Charter of Local Self-Government: Council ofEurope]. URL:http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_036. 7. KozlovaL.V. Мekhanizm rozvytkudiievykhta efektyvnykh hromad v konteksti reformuvannia ta detsentralizatsii [Mechanism for thedevelopment of efficientan deffective communitiesinthe context of reform andd ecentralization]. URL:http://escii.eu/artykuly/artykul-lk. 8. Herasymiuk K. Kh. Оptymizatsiia terytorialno-upravlinskoi systemyv ukraini v konteksti yevropeiskoho dosvidu. [Optimization of territorial management system in Ukrainein the context of European experience]. dys.. … kand. nauk z derzhavnoho upravlinnia, 25.00.02. Odesa,2016. 262 с. 9. Hendrych D. Overejnesprave [Overveyskyavenue]. Praha: Univerzita Karlovav Praze,2010. p. 270. 10.Viurtenberher T. Istoriia Ta Lehitymatsiia Detsentralizovanoi Derzhavy V Zb.Orhanizatsiia Rehionalnoi Ta Mistsevoi Vlady Dosvid Derzhav-Chleniv Yevropeiskoho Soiuzu [TheHistory and Legitimation of a Decentralized State: In: The Organization of Regional and LocalAuthorities: the Experience of the Membe States of the European Union]. Spetsialne dopovnenevydanniaukrainsko-yevropeiskoho zhurnalu z mizhnarodnoho ta porivnialnoho prava. K. Vyd-vo tov"ukrainskakonsaltynhova hrupa", 2005. 128 р. 11. Korniienko M. I. Konstytutsiino-pravoviosnovy mistsevohohttps://doi.org/10.5771/0947-9856-2005-3-128samovriaduvannia [Constitutional and Legal Foundations of Local Self-Government]. Munitsypalne pravoUkrainy: Pidruchnyk / Kol. avt.: Zared. V. F. Pohorilka, O. F. Frytskoho. K. : YurinkomInter, 2006. С.146-148. 12. Mohilevskyi V. S. Mistseve samovriaduvannia yak element hlobalnoho konstytutsionalizmu.Derzhava i pravo [Local government as an element of global constitutionalism] [Tekst]: zb.nauk. pr. Seriia: "Iurydychni nauky". In-t derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho NAN Ukrainy. Kyiv:Yuryd. dumka, 2016. Vyp. 72. С. 197-212.