Equal right to education: international standards and scientific approaches

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 250–253

Authors: 

Y. Mysyuk

In the paper the right to education. Particular attention is paid to the understanding of the principle of equal right to education. The analysis of international instruments in the field of equal right to education. Specified on the development of the right to education in modern conditions of statehood.

1. Beljakovich N. N. Prava cheloveka i politika : filosofsko- pravovye osnovy [Human Rights and Politics: philosophical and legal bases]- Minsk : Amalfeja, 2009, 412 p. 2. Lokk Dzh. Sochinenija : v 3-h t [Compositions]. – Moscow, Mysl Publ, 1988, T. 3, 668 p. 3. Bonyak V. O. Konstytutsiyne pravo lyudyny i hromadyanyna na osvitu ta yoho zabezpechennya v Ukrayini Diss. kand. yuryd. nauk [Constitutional human and civil rights to education and its support in Ukraine] – Kyyiv, 2005, 205 p. 4. Rybakova V. V. Konstitucionnoe pravo na obshhee obrazovanie v Rossijskoj Federacii : problemy teorii i praktikiDiss. kand. yuryd. nauka. [The constitutional right to general education in the Russian Federation]– Ekaterinburg, 2005, 218 p. 5. Kulinich O. Konstytutsiyne pravo na osvitu v ob"yektyvnomu ta sub"yektyvnomu znachenni [The constitutional right to education in an objective and subjective sense] – Yurydychnyy visnyk, 2014, Vol. 1, p. 22–27. 6. Mel’nychuk O.F. Pravo lyudyny na osvitu : monohrafiya [The right to education] – Vinnytsya : TOV “Merk’yuri-Podillya”, 2013, 440 p. 7. Yefremova I. V. Svoboda, spravedlyvist’, rivnist’ u systemi tsinnostey morali i prava: sotsial’no-filosofs’kyy kontekst analizu [Freedom, justice and equality in the system of values of morality and law: social and philosophical context analysis] – Humanitarnyy chasopys, 2010. Vol. 1, p. 72–80.