Organizational and legal aspects of functioning of system of electronic administrative services in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 99–106

Authors: 

M. Repetska

The article is devoted to organizational and procedural aspects of the provision of electronic administrative services in Ukraine, as well as explores legal mechanisms that today created to provide administrative services in electronic form and to ensure access of treatment to information on administrative services via the Internet.

1. Administratyvni posluhy: stan i perspektyvy reformuvannya. Zbirnyk materialiv / [Tymoshchuk V.P., Dobryans’ka N. L., Kurinnyy O. V., Shkol’nyy Ye. O. ta in.] / Zah. red. Tymoshchuka V. P., Kurinnoho O. V. – Kyiv, 2015. – 428 s. Administrative services: state and prospects for reform. A Sourcebook / [Tymoshchuk VP, NL Dobriansky, smoking EV, EO Shkolny et al.] / Common. Ed. Tymoshchuk VP, smoking OV – Kyiv, 2015. – 428 p. 2. Kabinet elektronnykh servisiv Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny [Elektronnyy resurs ]. Rezhym dostupu: https://kap.minjust.gov.ua/ The Cabinet of electronic services of the Ministry of Justice of Ukraine [Electronic resource]: Access: https://kap.minjust. gov.ua/3. V Ukrayini zapratsyuvaly elektronni adminposluhy u sferi budivnytstva [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.dabi.gov.ua/index.php/pres sluzhba/novini/1323-v-ukrajini-zapratsyuvalielektronni- adminposlugi-u-sferi-budivnitstva. Ukraine electronic adminuslugi earned in the construction industry [Electronic resource]: Access: http://www.dabi.gov.ua/index.php/pres-sluzhba/novini/1323-vukrajini-zapr.... 4. Zaprovadzheno pershu elektronnu posluhu v ekolohichniy sferi [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.menr.gov.ua/presscenter/ news/123-news1/3997-zaprovadzheno-pershu-elektronnu-posluhu-v-ekolohichniy-sferi. Introduced first electronic services in the environmental field [Electronic resource]. Access: http://www.menr.gov.ua/ press-center/news/123-news1/3997-zaprovadzheno-pershu-elektronnu-posluhu-v-ekolohichniy-sferi. 5. Dostup hromadyan do administratyvnykh posluh iz vykorystannyam IT-tekhnolohiy [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://nf.dp.ua/2014/04/dostup-hromadian-do-administratyvnykh-posluh-iz-... ittekhnolohii/. Access to public administrative services using IT technologies [Electronic resource]. Access: http://nf.dp.ua/2014/04/dostup-hromadian-do-administratyvnykh-posluh-iz-.... 6. Yershova O. L. Stratehichni rekomendatsiyi shchodo statystychnoho vymiryuvannya hotovnosti Ukrayiny do elektronnoho uryaduvannya / O. L. Yershova // Ekonomiko-matematychne modelyuvannya sotsial’no-ekonomichnykh system. 2014. – Vyp. 19. – S. 139–164. Ershov OL Strategic recommendations for statistical measurements Ukraine’s readiness for e-government / OL // Ershov
economic modeling socio-economic systems. – 2014. – Vol. 19. – P. 139–164. 7. Derzhavne ahent•stvo z pytan’ nauky,innovatsiy ta informatyzatsiyi Ukrayiny, Natsional’nyy tsentr elektronnoho uryaduvannya, DP “Derzhinformresusrs”. Elektronna hotovnist’ Ukrayiny. – Kyiv. – 2013 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://dknii.gov.ua/sites/default/files/dodatok_5.pdf. State Agency for Science, Innovation and Informatization of Ukraine, National Center for e-government, SE "Derzhinformresusrs." E-readiness of Ukraine. – Kyiv, 2013 [Еlectronic resource]: Access: http://dknii.gov.ua/sites/default/files/dodatok_5.pdf. 8. Andryeyeva O. M. Elektronne uryaduvannya krayin Skandynaviyi: stanovlennya ta rozvytok / O. M. Andryeyeva // Problemy mizhnarodnykh vidnosyn. – 2014. – Vyp. 9. – S. 154–168. Andreev A. N. E-government Nordic: formation and development / OM Andreev // Problems of International Relations. –
2014. – Vol. 9. – P. 154–168. 9. Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny; Derzhspetszv"yazku Ukrayiny “Pro zatverdzhennya vymoh do formativ, struktury ta protokoliv, shcho realizuyut’sya u nadiynykh zasobakh elektronnoho tsyfrovoho pidpysu” vid 20.08.2012 # 1236/5/453 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1398-12 Order of the Ministry of Justice of Ukraine; State Service of Ukraine "On Approval requirements for formats, structures and protocols that are implemented in a reliable means of electronic digital signature" from 20.08.2012 № 1236/5/453 [Electronic resource]:
Access: http: //zakon3.rada .gov.ua / laws / show / z1398-12. 10. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro deyaki pytannya elektronnoyi vzayemodiyi orhaniv vykonavchoyi vlady” vid 18.07.2012 r. # 670 [Elektronnyy resurs ]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/670-2012-%D0%BF The Cabinet of Ministers of Ukraine "On some issues of electronic interaction of executive power" of 18.07.2012 p. Number 670 [Electronic resource]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/670 -2012-% D0% B. 11. Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pytannya vprovadzhennya systemy elektronnoyi vzayemodiyi orhaniv vykonavchoyi vlady” vid 28.12.2011 # 1363-r [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1363-2011-%D1%80 The Cabinet of Ministers of Ukraine "Issues of introduction of electronic interaction of executive power" of 28.12.2011 number 1363-p [Electronic resource]: Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1363 -2011-% D1% 80. 12. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro elektronnyy obmin sluzhbovymy dokumentamy v orhanakh vykonavchoyi vlady” vid 17.07.2009 # 733 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/733-2009-%D0%BF The Cabinet of Ministers of Ukraine "On the electronic exchange of
official documents in the executive power" of 17.07.2009 number 733 [Electronic resource]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/733– 2009-% D0% BF. 13. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Typovoho poryadku zdiysnennya elektronnoho dokumentoobihu v orhanakh vykonavchoyi vlady” vid 28.10.2004 # 1453 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http:// zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1453-2004-%D0%BFThe Cabinet of Ministers of Ukraine "On Approval of Standard Order of electronic document circulation in executive power" of 28.10.2004 number 1453 [Electronic resource]. Access: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1453-2004-% D0% BF. 14. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny “Pro zatverdzhennya Poryadku zastosuvannya elektronnoho tsyfrovoho pidpysu orhanamy derzhavnoyi vlady, orhanamy mistsevoho samovryaduvannya, pidpryyemstvamy, ustanovamy ta orhanizatsiyamy derzhavnoyi formy vlasnosti” vid 28.10.2004 # 1452 [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1452-2004-%D0%BFThe Cabinet of Ministers of Ukraine "On approval of the use of digital signature public authorities, local governments, enterprises,
institutions and organizations of state property" from 28.10.2004 number 1452 [Electronic resource]. Access: http: // zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1452-2004-%D0%BF. 15. Proekt Zakonu Ukrayiny “Pro yedynu systemu elektronnoyi vzayemodiyi” [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu: http://www.minregion.gov.ua/attachments/ files/press/opalyuvalnyy_%20period%202015/%D0%9F.pdf Draft Law of Ukraine "On the uniform system of electronic interaction" [Electronic resource]. Access: http://www.minregion.gov.ua/ attachments/ files / press / opalyuvalnyy_% 20period% 202,015 /% D0% 9F. pdf