Theoretical aspects of providing priority services in the context of the development of the electronic services system in Ukraine

2018;
: 85-93

KovalivM., Malets M. "Theoretical aspects of providing priority services in the context
of the development of the electronic services system in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
assistant of the department of administrative and information law Educational and Scientific Institute of Law and Psychology Lviv Polytechnic National University

Analysis of scientific approaches to one of the key concepts of modern administrative
law – administrative services, found the concept of value adjacent. Isolate features of
administrative services in the system of administrative and legal functions of the authorities in
the context of the development of electronic services in Ukraine with a view to adapting
national legislation to EU requirements. The characteristic concept and service priority given
to the author's definition.

1. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy nadannia administratyvnykh posluh orhanamy
vykonavchoi vlady [On Approval of the Concept of Development of the System of Provision of
Administrative Services by the Executive Bodies] : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid
15.02.2006 r. No. 90-r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-%D1%80. 2. Pro
administratyvni posluhy [About administrative services] : Zakon Ukrainy vid 06.09.2012 r. No. 5203-VI.
Vidomosti Verkhovnoi Rady. 2013. No. 32. P. 409. 3. Ortynskyi V. L. Udoskonalennia derzhavnoi
polityky u sferi informatsiinykh tekhnolohii u konteksti diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady
[Improvement of the state policy in the sphere of information technologies in the context of activity of
executive authorities.]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni nauky.
2014. No. 801. P. 3–8.4. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku systemy elektronnykh posluh v Ukraini
[On Approval of the Concept for the Development of the Electronic Services System in Ukraine]:
Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.11.2016 r. No. 918-r. URL:
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/ cardnpd?docid=249570503. 5. Yesimov S. S. Pravove rehuliuvannia
zastosuvannia informatsiinykh tekhnolohii dlia formuvannia doviry do orhaniv derzhavnoi vlady [Legal
regulation of the use of information technology to build trust in state authorities]. Nauk. visnyk Lvivskoho
derzh. un-tu vnutrishnikh sprav. Seriia yurydychna, 2015. Vyp. 1. P. 173–184.6. Spiesivtsev D. S.
Yurydychni fakty u mekhanizmakh vynyknennia, perekhodu ta prypynennia rechovykh prav na
nerukhomist v Ukraini[Legal facts in the mechanisms of occurrence, transition and termination of real
property rights in Ukraine]: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.03 “Tsyvilne pravo; tsyvilnyi
protses; simeine pravo; mizhnarodne pryvatne pravo”. Kharkiv, 2017. 22 p. 7. DSTU 4423-1:2005.
Informatsiia ta dokumentatsiia. Keruvannia dokumentatsiinymy protsesamy [Information and
documentation. Manage the documentation process]. Chastyna 1. Osnovni polozhennia (ISO 15489-
1:2001, MOD). K.: Derzhspozhyvstandart Ukrainy 2007. 34 p. 8. Pro skhvalennia Kontseptsii stvorennia
ta funktsionuvannia informatsiinoi systemy elektronnoi vzaiemodii derzhavnykh elektronnykh
informatsiinykh resursiv [On Approval of the Concept for the Establishment and Functioning of the
Information System for Electronic Interaction of State Electronic Information Resources]:
Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.09.2012 r. No. 634-r. URL: http://zakon3.rada.
gov.ua/laws/show/634-2012-%D1%80. 9. Yesimov S.S. Formuvannia yedynoho informatsiinoho
prostoru v diialnosti derzhavnykh orhaniv Ukrainy [Formation of a single information space in the
activities of state bodies of Ukraine.]. Visnyk Natsionalnoho un-tu “Lvivska politekhnika”. Yurydychni
nauky, 2015. No. 813. P. 48–53.10. Pro skhvalennia Stratehii reformuvannia systemy upravlinnia
derzhavnymy finansamy na 2017–2020 roky [On Approving the Strategy for Reforming the Public
Finance Management System for 2017-2020]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid
08.02.2017 r. No. 142-r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/142-2017-%D1%80/paran6#n6.