Signs of modern terrorism: the changing, multi-faceted

Authors: 

V. Kantsir

terrorism, violence, ideological of violence, international society, international relations, politic of terror, criminal terrorism, systematic terrorism

1. Payn Е. A. Sotsyal'naya pryroda terroryzma y эkstremyzma. [Obshchestvennыe nauky y sovremennost]. 2002, Vol. 4, pp. 39–53. 2. Yllaryonov S. Y. Terror y antyterror v sovremennom myroustroystve. – Moscow : Ryts Prof Эko Publ, 2003, 592 p. 4. Pechenyuk I. S., Shevchenko M. M. Sutnist' i vytoky mizhnarodnoho teroryzmu [Voyenna istoriya]. 2004, Vol. 46, pp. 39–53. 5. Ahayev N. A., Karpov M. O., Khmilyar O. F., Yefimova V. V. Suchasnyy teroryzm – prychyny i proyavy. Kiev, Moloda natsiya Publ, 2005, p. 110. 6. Yemel'yanov V. P. Terorystychnyy akt: zahal'ne ponyattya, vidmezhuvannya vid sumizhnykh zlochyniv ta shlyakhy vdoskonalennya skladu zlochynu [Visnyk Asotsiatsiyi kryminal'noho prava Ukrayiny]. – Kharkov, 2015, Vol. 1, pp. 233–244.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 850(11): 507–512