Constitutional aspects of the regulation of territorial community status as the primary unit in the system of local self-government

Автори: 
Y. Bohiv

The status of territorial community is determined as the primer subject of local selfgovernment. Various approaches of comprehension of territorial community are presented in domestic science. The scope and modes of consolidation of territorial community constitutional statute are investigated using the example of separate countries which are the members of the European Union.

1. Baimuratov, M.O. (2008), Misceve samovriaduvannia iak fenomen suchasnogo konstytucionalozmu: osnovni parametry, Problemy suchasnogo ukrain`skogo konstytucionalizmu: Zbirka naukovych prac`. Na poshanu pershogo Golovy Konstytucijnogo Sudu, prof. Leonida Już`kova, Kyiv, Ukraine. 2.Baimuratov, M.O. (2001), Terytorialna gromada v politychnij systemi I systemi miscevogo samovriaduvannia Ukrainy, v knyzi Municypalne pravo Ukrainy za red. V. F. Pogorilka, O. F. Fryc`kogo, Kyiv, Ukraine. 3.Baimuratov, M.O. (2008), Европейские стандарты локальной демократии и местное самоуправление у Украине / М. А. Баймуратов. – Х.: Одиссей, 2008. 4.Batanov, O.V. (2008), Terytorialna gromada – pervynnyj sub`ekt municypalnogo prava Ukrainy: ponittia ta oznaky, Visnyk Centralnoi vyborchoi komisii, N2 (12), Kyiv, Ukraine. 5. Bodrova, I.I. (2004), Konceptualni pidchody vyznachennia poniattia terytorialnoi gromady, Derzavne budivnyctvo I misceve samovriaduvannia, Harkiv: Pravo, Vypusk 7, Ukraine. 6. Europeiska hartia miscevogo samovriaduvannia // http://zakon3.
rada. gov.ua/laws/show/994_036. 7. Konstutucia Ukrainy // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 254 %D0 %BA/ 96-%D0 %B2 %D1 %80/print1477206750958805. 8. Kravchenko T.A. (2015), Terytorialna gromada iak pervynnyj sub`ekt municypalnogo samovriaduvannia: analiz suchasnyh naukovyh doslidzen` v Ukraini, Derzavne upravlinnia, N 1(49), Kyiv, Ukraine. 9. Molodozen J.B. (2006), Poniattia I sutnis`t` terytorialnoi gromady v systemi miscevogo samovriaduvannia Ukrainy, Universytetski naukovi zapysky, №2(18), Ukraine. 10. Navruzov, J.V. (2000), Systemne vyznachennia poniattia kategorii “gromada”, Aktualni problemy derzavnogo upravlinnia, Lviv: LF UADU; Kalvaria. Vyp. 4., Ukraine. 11. Ostapenko, O.G., Baranovs`ka, T.M. (2015), Terytorialna gromada iak pervynnyj sub`ekt miscevogo samovriaduvannia ta realizacii municypalnoi polityky, Derzavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok//www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=909, Ukraine. 12. Pryncypy verhovenstva prava: problemy teorii ta praktyky, (2008), za zag. red. J. S. Shemshuchenka, Knyga druga, Kyiv: Konus-J, Ukraine. 13. Rishennia Konstytucijnogo Sudu Ukrainy vid 13.07.2001 roku, № 11-рп/2001, sprava N 1-39/2001 // http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v011p710-01. 14. Sah, D., Ursu, O. (2006), Neobhidnist` uchasti gromad u rozvytku miscevogo samovriaduvannia: globalny dosvid Organizacii Objednanyh Nacij shodo zakonodavchogo zabezpechennia, v kn. V. J. Barvic`kyj, O. V. Batanov, Municypalne pravo zarubiznyh krain. Navchalny posibnyk, Kyiv: Znannia Ukrainy, Ukraina. 15. Brieger W. Definitions of Community / William R. Brieger. – Johns Hopkins Bloombergs school of public health, 2006. – 68 s. 16. Federalna ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii z dnia 1.10.1920 r. // джерело доступу:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html. 17.Garlicki L. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu / Leszek Garlicki. – Warszawa: LexisNexis, 2014. – 424 s. 18. Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. // Dziennik Ustaw, 1997, nr 78 poz. 483. 19. Konstytucja Republiki Bułgarii. – Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2012. – 76 s. 20. Recommendation 308 (2011). Local and regional democracy in Slovenia // джерело доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id=1856669&Site=COE&direct=true. 21. Recommendation 348 (2013). Local and regional democracy in Ukraine, Strasbourg, 29-31 October 2013, 25th session, CG (25)8FINAL // джерело доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p=&id= 2113065&direct= true#P47_2322. 22. Recommendation 373 (2015). Local and regional democracy in Poland, Strasbourg, 24–26 March 2015, 28th session, // джерело доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p= &id=2304699&Site=CM&direct=true. 23.Recommendation 387 (2016). Local and regional democracy in the Slovak Republic, Strasbourg, 22-24 March 2016, 30th session, CG30(2016)09-final // джерело доступу: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?p= &id= 2421063&direct=true#P43_2535. 24. The Constitution of the Slovak Republic // джерело доступу: http://www.slovakia.org/sk-constitution.htm. 25. Ustava Republike Slovenije // джерело доступу: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/21387-21388-1-.... 26. Ústava České republiky ze dne 16. prosince 1992 // джерело доступу: http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 329–335