Essence and signs of tax legal relations in Ukraine

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 367–373

Authors: 

О. Bayik

This article analyzes the scientific approaches to the definition of tax legal relations. Determined by the problematics legislative consolidation of “tax legal relations”. Singles out general, special and individual (specific) signs tax legal relations.

1. Teremets’kyy V. I. Podatkovi pravovidnosyny v Ukrayini : monohrafiya [Tax relations in Ukraine]. Kharkiv, Dysa plyus Publ., 2012, 648 p. 2. Ostapenko O. I., Lyublin V. D. Administratyvnopravovi vidnosyny v umovakh administratyvnoyi reformy v Ukrayini : Navchal’nyy posibnyk [Administrative and legal relations in terms of administrative reform in Ukraine]. Lviv, 2007, 119 p. 3. Zahal’na teoriya derzhavy i prava: (osnovni ponyattya, katehoriyi, prav. konstruktsiyi ta nauk. kontseptsiyi) : navch. posib. [The general theory of law: (basic concepts, categories, rights. design and science. concept)]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2008, 400 p. 4. Suchasna pravova entsyklopediya. Za zah. red. O.V. Zaychuka [The current legal encyclopedia]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2009, 384 p. 5. Teremets’kyy V.I Zahal’na kharakterystyka elementiv struktury podatkovykh pravovidnosyn [General characteristics of the structural elements of tax relations]. Visnyk Vyshchoyi rady yustytsiyi – Bulletin of the Supreme Council of Justice, 2012, Vol. 1 (9), pp. 175-188. 6. Tax Code of Ukraine on December 2, 2010. 7. Pasichna I. O. Ponyattya ta sutnist’ podatkovykh pravovidnosyn [The concept and nature of tax relations]. Yurydychna nauka – Legal science, 2015, Vol. 3, pp. 36-42. 8. Teremets’kyy V. I. Sutnist’ ta oznaky podatkovykh pravovidnosyn v aspekti suchasnoho podatkovoho prava [The essence and characteristics of tax relations in terms of contemporary tax law]. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State Internal Affairs University, 2012, Vol. 1, pp. 115-126. 9. Finansy. Byudzhet. Podatky: Natsional’na ta mizhnarodna terminolohiya. Za red. T.I. Yefymenko, A.I. Myarkovs’koho [Finances. Budget. Taxes: National and international terminology]. Kiev, DNNU “Akademiya finansovoho upravlinnya” Publ., 2013, 663 p. 10. Podatkovi spory: vynyknennya, pryroda, zasoby vrehulyuvannya : navch. posib. / za zah. red. S. V. Buryaka [Tax disputes: the origin, nature, means of settlement]. Kiev, Yurinkom Inter Publ., 2009, 800 p. 11. Samsin I. L. Podatkove zobovyazannya: pravova pryroda, dynamika ta naslidky nevykonannya : monohrafiya [Tax liability: legal nature, dynamics and consequences of failure]. Kharkiv, Pravo Publ., 2013, 328 p. 12. Samsin I. Pidhaluzeva pryroda podatkovo-pravovykh vidnosyn ta yikh oznaky [Subsectoral nature of tax law relations and their features]. Visnyk Natsional’noyi akademiyi pravovykh nauk Ukrayiny – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2013, Vol. 2 (73), pp. 141–147. 13. Harmonizatsiya podatkovoho zakonodavstva: ukrayins’ki realiyi : monohrafiya [Harmonisation of tax laws: Ukrainian realities]. Kiev, Alerta Publ., 2012, 222 p. 14. Bandurka O. M., Ponikarov V. D., Popova S. M. Podatkove pravo. Navch. posib. [Tax Law]. Kiev, Tsentr uchbovoyi literatury Publ., 2012, 312 p. 15. Kutsyy O. A. Administratyvno-pravovi zasoby zabezpechennya prav fizychnykh osib u podatkovykh pravovidnosynakh : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Kutsyy Oleksandr Artemovych [Administrative and legal means of ensuring the rights of individuals in tax legal]. Odessa, 2004, 19 p. 16. Pasichna I. O. Osoblyvosti podatkovykh pravovidnosyn [Features of tax relations]. Naukovyy visnyk L’vivs’koho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav – Scientific Bulletin of Lviv State Internal Affairs University, 2011, Vol. 4, pp. 187-196. 17. Sydoruk R. A. Ponyattya ta osoblyvosti podatkovykh pravovidnosyn [The concept and features of tax relations]. Naukovyy visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu – Scientific Journal of International Humanitarian University, 2013, Vol. 6-2, pp. 146-149. 18. Podatkove pravo Ukrayiny : navch. posib. / za red. M.P. Kucheryavenka [Tax Law of Ukraine]. Kharkiv, Pravo Publ., 2010, 256 p. 19. Kel’man M.S., Murashyn O. H. Zahal’na teoriya derzhavy ta prava : Pidruchnyk [General Theory of State and Law]. Kiev, Kondor Publ., 2005, 609 p. 20. Lukashev O. A. Systema finansovoho prava: teoretychni problemy rozvytku i transformatsiyi : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya dokt. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Lukashev Oleksandr Anatoliyovych [The system of finance: theoretical problems of development and transformation]. Kharkiv, 2011, 32 p. 21. Pasichna I. O. Podatkovi pravovidnosyny v Ukrayini: stan ta perspektyvy rozvytku : avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.07 “Administratyvne pravo i protses; finansove pravo; informatsiyne pravo” / Pasichna Iryna Oleksandrivna [Tax relations in Ukraine: Status and Prospects]. Zaporizhzhya, 2014, 20 p.