The general theoretical characteristic of relationship between freedom of expression and freedom of speech

Автори: 
L. Yarmol

In the presented work the author has defined the general theoretical aspects of relationship between freedom of expression and freedom of speech. Describes the notion and sense of “speech”, “opinions”, ”freedom of expression”. Also, formulated proposals for the law of Ukraine about proclamation of freedom of expression.

1. Ardentov B.P. Mysl’ i yazyk [Thought and Language], Kishinev, “Kartya moldovenyaske” Publ, 1965, 85 p. 2. Bol’shoi tolkovyi psikhologicheskii slovar’ / Reber Artur. Tom 1 (A-O) [Large explanatory psychological dictionary], Moscow, Veche, AST Publ, 2000, 592 p. 3. Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy (z dod. i dopov.) / uklad. i hol. red. V.T. Busel. [Large Dictionary of Modern Ukrainian Language], Kyiv, Irpin, VTF “Perun” Publ, 2005, 1728 p. 4. Vitgenshtein L. Logikofilosofskii traktat [Logical-Philosophical Treatise], Moscow, INOSTRANNOI LITERATURY Publ, 1958, 134 p. 5. Grushin Boris Andreevich. Mnenie o mire i mir mnenii. Problemy metodologii issledovaniya obshchestvennogo mneniya [Opinion of the univers and univers of thoughts. Problems of the methodology of research of public opinion], Moscow, Politicheskoi literatury Publ, 1967, 400 p. 6. Enikeev M. I. Entsiklopediya. Obshchaya i sotsial’naya psikhologiya [Encyclopedia. General and Social Psychology], Moscow, PRIOR Publ, 2002, 560 p. 7. Erunov B.A. Mnenie v sisteme chelovecheskogo poznaniya. Kurs lektsii [Opinion in the system of human knowledge. Lecture course], Leningrad, 1973, 184 p. 8. Zazdravnov A. P, Koval’ I. O. Lohika [Logic], Kharkov, Khark. Nats. Ahrar. Un-t Publ, 2007, 68 p. 9. Kondakov N. I Logicheskii slovar’-spravochnik [Logical dictionary-directory], Moscow, “NAUKA” Publ, 1975, 720 p. 10. Konstitutsii gosudarstv Evropy : V 3 t. T. 1 / pod obshchei redaktsiei i so vstupitel’noi stat’ei direktora Instituta zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedeniya pri pravitel’stve Rossiiskoi Federatsii L. A. Okun’kova. [The Constitutions of the European States], Moscow, “NORMA” Publ, 2001, 824 p. 11. Konstitutsii gosudarstv Evropy : V 3 t. T. 2 / pod obshchei redaktsiei i so vstupitel’noi stat’ei direktora Instituta zakonodatel’stva i sravnitel’nogo pravovedeniya pri pravitel’stve Rossiiskoi Federatsii L. A. Okun’kova. [The Constitutions of the European States], Moscow, “NORMA” Publ, 2001, 840 p. 12. Konstytutsiynyy akt Kanady 1982 r. [The Constitution Act of Canada 1982].
Available at: http://worldconstitutions.ru/?p=47 (accessed 23.09. 2016). 13. Konstytutsiya Dominikans’koyi Respubliky (1966) [The Constitution of the Dominican Republic (1966)]. Available at: http://constitutions.ru/?p=8 (accessed 22.09. 2016). 14. Konstytutsiya Kyrhyz’koyi Respubliky vid 5 travnya 1993 roku. [The Constitution of the Kyrgyz Republic from May 5, 199]. Available at: http://www.krugosvet.ru (accessed 21.09. 2016). 15. Konstytutsiya Kosta-Riky (1949). [The Constitution of Costa Rica (1949)]. Available at: http://worldconstitutions.ru/?p=49 (accessed 19.09. 2016). 16. Konstytutsiya Federatyvnoyi Respubliky Brazyliya vid 5 zhovtnya 1988 roku. [The Constitution of the Federal Republic of Brazil from October 5, 1988]. Available at: http://www.russobras.com/ constitution.php (accessed 18.09. 2016). 17. Korotkyy tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy : Blyz’ko 6750 sliv / pid red. D.H. Hrynchyshyna. – 2-he vyd. pererob. i dopov. [Brief Dictionary of Ukrainian Language: About 6750 words], Kiev, Rad. shk. Publ, 1988, 320 p. 18. Lerner N. Relihiyni prava lyudyny na osnovi dokumentiv OON // Relihiyna svoboda i prava lyudyny: pravnychi aspekty: U 2 t. [The Religious rights based on UN documents], Lviv, Svichado Publ, 2001, Т. 2, pp. 117–179. 19. Likvidatsiya vsekh form neterpimosti i diskriminatsii na osnove religii ili ubezhdeniya // Prava cheloveka: Seriya issledovanii 2. [Elimination of all Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief], New York, 1989, 100 p. 20. Nikolko V. N. Sovremennaya formal’naya logika. Chast’ 1 : uchebnoe posobie [The Modern formal logic], Simferopol, IT “ARIAL” Publ, 2012, 226 p. 21. Petrushenko V. Filosofs’kyy slovnyk : terminy, personaliyi, sententsiyi [Philosophical Dictionary: definitions, personalities, statements], Lviv, “Mahnoliya” 2006” Publ, 2011, 352 p. 22. Prykhod’ko Yu. O., Yurchenko V. I. Psykholohichnyy slovnykdovidnyk: navch. posibn. [Psychological Dictionary Directory: tutorial], Kiev, Karavela Publ, 2012, 328 p. 23. Psikhologiya. Slovar’ / pod obshch. red. A. V. Petrovskogo, M. R. Yaroshevskogo – 2-e izd., ispr. i dop. [Psychology. Dictionary], Moscow, Politizdat Publ, 1990, 494 p. 24. Rubinshtein S. L. Osnovy obshchei psikhologii : v 2 T. T. І. [Fundamentals of General Psychology], Moscow, Pedagogika Publ, 1989, 488 p. 25. Tlumachnyy slovnyk ukrayins’koyi movy : ponad 12 500 stattey (blyz’ko 40 000 sliv) / pid red. doktora filolohichnykh nauk, prof. V. S. Kalashnyka. – 2-he vyd. vypr. i dop. [Dictionary of Ukrainian language, over 12 500 entries (about 40 000 words)], Kharkov, Prapor Publ, 2006, 992 p. 26. Tokars’ka A. S. Komunikatsiya u pravi i pravookhoronniy diyal’nosti [Communication of law and law-enforcement activity], Lviv, 2005, 284 p. 27. Tokars’ka A. S. Pravovi aspekty suspil’noyi komunikatsiyi [Legal aspects
of the public communication], Lviv, 2008, 144 p. 28. Filosofiya : entsiklopedicheskii slovar’ / pod red. A. A. Ivina. [Philosophy: Encyclopedic Dictionary], Moscow, Gardiriki Publ, 2006, 1072 p. 29. Filosofs’kyy entsyklopedychnyy slovnyk /redaktsiyna kolehiya: V. I. Shynkaruk (holova redkolehiyi), Ye. K. Bystryts’kyy, M. O. Bulatov, A. T. Ishmuratov, P. F. Yolon, H. P. Kovadlo, A. M. Kolodnyy ta inshi. [Encyclopedic Dictionary of Philosophy] Kiev, Abrys Publ, 2003, 742 p.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 291–300