Judicial mechanisms in historical types of Ukrainian customary law

Автори: 
M. Bedriy

This article is devoted to judicial mechanisms in historical types of Ukrainian customary law – pre-state law, “verv” law, “kopa” law, Carpathian law and Cossack law. The formation, composition and competence of pre-state courts, “verv” courts, “kopa” courts, assembly courts, chieftain courts, centesimal courts, regimental courts and other are analyzed. The influence of the Cossack customary law on the establishment of the Hetman state judicial system is highlighted.

1. Bedriy M. Istorychnyy typ ukrayins’koho zvychayevoho prava: sproba teoretychnoho obgruntuvannya [Historical type of Ukrainian customary law: an attempt theoretical justification]. Derzhava i pravo, 2015, vol. 68, pp. 99-112. 2. Rodrigues A. Pakistan’s tribal justice system: Often a vehicle for revenge. Los Angeles Times, August 01, 2012. Available at: http://articles.latimes.com/2012/aug/01/world/la-fg-pakistan-jirga-justi... (in English) 3. Vasyl’ev S. V. Sudy zvychayevoho prava na terenakh postradyans’kykh derzhav: istoriya ta suchasnyy stan [Courts of customary law on the territory of former Soviet countries: history and current status]. Problemy zakonnosti, 2015, vol. 131, pp. 15-25. 4. Bedriy M. Stanovlennya ta pravova pryroda obshchynnykh sudiv doderzhavnoho suspil’stva skhidnykh slovyan [Formation and legal nature of community courts pre-state society of Eastern Slavs]. Uchyonye zapiski Tavricheskoho nacional’noho
universiteta im. V. I. Vernadskoho. Yuridicheskiye nauki, 2009, vol. 22 (61), No. 1, pp. 283–288. 5. Zakharchenko P. Istoria derzhavy i prava Ukrayiny (History of state and law of Ukraine) Kyiv, Attika, 2004. 368 p. 6. Ivanishev N. Odrevnikh sel’skikh obshchinakh v Yugo-Zapadnoy Rossii (About ancient rural communities in South-West Russia) Kyiv, 1863. 72 p. (in Russian) 7. Gawroński F. Sądy kupne vel kopne na Polesiu (Kupa or kopa courts in Polissia). Unknown city and year, p. 177–190. (in Polish) 8.Терлюк І. Я. Istoria derzhavy i prava Ukrayiny (Donovitniy chas) (History of state and law of Ukraine. Pre-recent time) Kyiv, Attika, 2004. 368 p. 9. Leontovych F. [Rus’ka Pravda and Lithuanian Statute in the kinds of the urgent need to include the Lithuanian legislation in terms of the history of Russian law] Antolohia ukrayins’koyi yurydychnoyi dumky [Anthology of Ukrainian legal thought] Kyiv, Yurydychna knyha, 2002, vol. 2, pp. 155–223. 10. Chistyakov O. I. (ed.) Rossiyskoe zakonodatel’stvo X–XX vekov (Russian legislation X-XX centuries) Moscow, 1984, vol. 1. 432 p. 11. Tyshchyk B., Bedriy M. Kopne sudochynstvo v Ukrayini ta osoblyvosti yoho zdiysnennya (XIV–XVIII st.) [Kopa proceedings in Ukraine and feathers of its realization (XIV–XVIII century)]. Pravo Ukrayiny, 2010, No. 1, pp. 68–72. 12. Kostyts’kyy M. Vidnovne pravosuddya v konteksti pravovoyi polityky v Ukrayini [Restorative justice in the context of legal policy in Ukraine]. Available at: www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/F597C9FC08117043C3256FC50049FEF4 13. Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. Bank 13, Exposition 1, Case 413, 2440 p. (in Latin, unpublished). 14. Shcherbitskiy O. Sudy v byvshem Velikom Knyazhestve Litovskom (Courts in the former Grand Duchy of Lithuania) Vilna, 1912, 79 p. 15. Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv. Bank 17, Exposition 1, Case 112, 1545 p. (in Latin, unpublished). 16. Hural’ P. Volosna hromada v period vkhodzhennya ukrayins’kykh zemel’ do Velykoho knyazivstva Lytovs’koho [“Volost’” community during the entry of Ukrainian lands in the Grand Duchy of Lithuania]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya yurydychna, 2002, vol. 37, pp. 83-92. 17. Hural’
P. Terytorial’na hromada v Ukrayini: istoryko-pravove doslidzhennya. (Territorial community in Ukraine: historical and legal research) Lviv, Kray, 2008, 468 p. 18. Cherkas’kyy I. Hromads’kyy (kopnyy) sud na Ukrayini-Rusi XVI-XVIII v.v. [Community (“kopa” court in Ukraine-Rus’ XVI-XVIII cent.]. Pratsi komisiyi dlya vyuchuvannya istoriyi zakhidno-rus’koho ta vkrayins’koho prava, Kyiv, 1928, vol. 4–5, 714 p. 19. Shandra R. Sud i sudochynstvo za volos’kym pravom na zakhidnoukrayins’kykh zemlyakh u XIII–XVIII st. [Court and proceedings by Vlach law in Western Ukrainian lands in ХІІІ–XVIII cent.]. Pravo Ukrayiny, 2008, No. 6, pp. 153–159. 20. Hoshko Yu. Zvychayeve pravo naselennya Ukrayins’kykh Karpat ta Prykarpattya XIV–XVIII st. (Customary law of Ukrainian Carpathians and near Carpathians population in XIV–XVIII st.) Lviv, 1999, 336 p. 21. Hoshko Yu., Turchak O. Zvychayeve pravo na Lemkivshchyni [Customary law in Lemkivschyna]. Available at: http://www.haidamaka.org.ua/0051.html 22. Shandra R. [District courts Vlach law in Western Ukrainian lands]. Problemy derzhavotvorennya ta zahystu prav lyudyny v Ukrayini. Materialy XIV rehional’noyi nauk.-prakt. konf. [Problems of state making and the protection of human rights in Ukraine. Materials 14th regional scientific and pratical conference], Lviv, 2008, pp. 87-90. 23. Yavornyts’kyy D. Istoriya Zaporiz’kykh kozakiv (History of Zaporizhzhia Cossacks) Kyiv, FOP Stebelyak O. M., 2015, 1072 p. 24. Muzychenko P. Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny (History of state and law of Ukraine) Kyiv, Znannya, 2007, 471 p. 25. Byrkovych O. I. Sudova systema Ukrayins’koyi derzhavy (Het’manshchyny). Avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.01 [The judicial system of the Ukrainian state (Hetman state)]. Kyiv, 2004, 19 p. 26. Omel’chuk V. V. Sudova reforma 1760-1763 rokiv: osnovni etapy ta naslidky [Judicial reform 1760–1763: the main stages and consequences]. Naukovi pratsi MAUP, 2012, vol. 2 (33), pp. 157–163. 27. Padokh Ya. [Land litigation in Left Bank Ukraine in the second half of the XVII–XVIII century] Antolohia ukrayins’koyi yurydychnoyi dumky [Anthology of Ukrainian legal thought] Kyiv, Yurydychna knyha, 2003, vol. 3, pp. 520–539. 28. Pashuk A. Y. Sud i sudochynstvo na Livoberezhniy Ukrayini v XVII–XVIII st. (1648–1782) (Court and proceedings in Left Bank Ukraine in XVII–XVIII cent. (1648–1782) Lviv, 1967, 180 p. 29. Smoliy V. A. (ed.) Istoriya ukrayins’koho kozatstva (History of Ukrainian cossacks) Kyiv, Kyevo-Mohylyans’ka akademiya, 2011, vol. 2, 724 p. 30. Smoliy V. A. (ed.) Istoriya ukrayins’koho kozatstva (History of Ukrainian cossacks) Kyiv, Kyevo-Mohylyans’ka akademiya, 2011, vol. 1, 800 p. 31. Chekovych V. A. [Regimental courts] Yurydychna entsyklopediya [Legal encyclopedia] Kyiv, 2002, vol. 4, pp. 641–642. 32. Honcharenko V. D. (ed.) Istoriya derzhavy i prava Ukrayiny (History of state and law of Ukraine) Kharkiv, Pravo, 2013, 714 p. 33. Miller D. P. [Outline of the history of old Ukraine legal life] Antolohia ukrayins’koyi yurydychnoyi dumky [Anthology of Ukrainian legal thought] Kyiv, Yurydychna knyha, 2003, vol. 3, pp. 80–106.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 301–310

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => _cx_IShJgW1gjz5C86RClf7dajS-3fprj84NQxBXwtw [:db_insert_placeholder_1] => _cx_IShJgW1gjz5C86RClf7dajS-3fprj84NQxBXwtw [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:5668;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 04:47:28.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679795247 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).