Problems of functioning of political parties in Ukraine and ways to improve their activities

Автори: 
R. Shay

The article is devoted to problems of functioning of political parties in Ukraine, as the existence and activities of political parties of most modern States is a universally accepted norm and is treated as an essential attribute of a democratic way of governance.

1. Bondarchuk I. V. Konstytutsiyno-pravovyy status hromads’kykh orhanizatsiy ta politychnykh partiy v Ukrayini: problemy zakonodavchoho rehulyuvannya [Constitutional and legal status of NGOs and political partiesin Ukraine: problems of legal regulation] Byuleten’ Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny. – Kyiv, 2011. – Vol. 3. – p. 88–96. 2. Bohasheva N.V. Problemy zakonodavchoho rehulyuvannya vnutrishn’oorha-nizatsiynoyi diyal’nosti politych nykhpartiy [The legislative regulation vnutrishnoorhanizatsiynoyi political parties] Naukovo-prosvitnyts’kyy pravnychyy zhurnal: Vybory tademokratiya. – Kyiv: NU “Kyyevo-Mohylyans’ka Akademiya”, 2010. – Kyiv 2-3. – p. 160–164. 3. Dunayeva L. M. Instytutsional’ni faktory formuvannya i rozvytku partiynykh system [Institutional factors and the formation of party systems] Derzhava i pravo: Zb. nauk. pr. Yurydychni ta politychni nauky. – Vol. 8. – Kyiv: In-t derzhavy i prava im. V. M. Korets’koho NAN Ukrayiny, 2000. – 516 p. 4. Kafars’kyy V. I. Politychni partiyi I konstytutsiyne budivnytstvo v Ukrayini [Political and constitutional development in Ukraine] Yurydychnyy zhurnal: Pravo Ukrayiny. – Kyiv: TOV “Vydavnychyy Dim “InYure”, 2008. – Vol. 4. – p. 13–20. 5. Yu. Vyshnevs’kyy Navishcho Ukrayini 200 partiy [Why Ukraine 200 parties] Kommentari. – 2009. – Vol. 36 (187) – P. 20. 6. Pro reyestratsiyu kandydativ na posadu mis’koho holovy [On the registration of candidates for mayor] Mis’kavyborcha komisiya. Nashe misto Vyshneve. – 2010. – Vol. 40 (321). – P. 5. 7. Shapoval V.M. Suchasnyy konstytutsionalizm [Modern constitutionalism] – Kyiv: Yurinkom Inter,
2005. – 560 p. 8. Yudin Yu. A. Politicheskie partii i pravo v sovremen nom gosudarstve [Political parties and the right in the modern state]. – Moskov, 1998.

Vìsn. Nac. unìv. “Lʹvìv. polìteh.”, Ser.: Ûrid. nauki, 2016; 855(12): 282–286