Control system in the area of beautification of human settlements

Authors: 

O. Ihnatenko

The article analyses the existing control system in the area of beautification of human settlements. The recent research on control systems in this area is analysed. The common requirements for exercising the state regulatory control are described; the use of state, municipal & non-government control in this area is analysed. As a result of research, the suggestions to improve the system of control in the area of beautification of human settlements are given.

 1. Державне управління: теорія і практика [Текст] / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. — К. : Юрінком Інтер, 1998. — С. 10.
 2. Логвиненко В. І. Механізми державного управління реформуванням та розвитком підприємств житлово-комунального господарства в регіоні [Текст] : автореф. дис... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Володимир Іванович Логвиненко ; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : [б. в.], 2009. — 40 с.
 3. Корнійчук С. В. Державна політика у сферах державного і регіонального управління розвитком житлово-комунального господарства [Текст] : автореф. дис... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / С. В. Корнійчук ; Донецький держ. ун-т управління. — Донецьк : [б. в.], 2005. — 21 с.
 4. Олійник Н. І. Державне регулювання ринку житла в Україні [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Н. І. Олійник ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — К. : [б. в.], 2011. — 36 с.
 5. Бельский К. С. Полицейское право [Текст] : лекц. курс ; под ред. А. В. Куракина. — М. : Дело и сервис, 2004. — 816 с.
 6. Покатаєв П. С. Самоврядний контроль у системі благоустрою населених пунктів / П. С. Покатаєв // Інвестиції: практика та досвід [Текст] : наук.-практ. журн. — № 21. — К. : ДКС Центр, 2012. — С. 85–88.
 7. Пряхін Є. В. Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. В. Пряхін ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. — Львів : [б. в.], 2007. — 19 с.
 8. Щербина Є. М. Адміністративна відповідальність за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Є. М. Щербина ; Міжнар. ун-т бізнесу та права. — Херсон : [б. в.], 2012. — 20 с.
 9. Кодекс України про адміністративні правопорушення № 8073-X від 07.12.1984 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/80731-10.
 10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності : Закон України № 877-V від 05.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2007. — № 29. — Ст. 389.
 11. Про благоустрій населених пунктів : Закон України № 2807-IV від 06.09.2005 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 2005. — № 49. — Ст. 2580.
 12. Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері благоустрою населених пунктів, галузі поховання і сфері вивезення побутових відходів та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) : Постанова Кабінету Міністрів України № 1048 від 07.10.2009 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2009. — № 77. — Ст. 2615.
 13. Про місцеві державні адміністрації : Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1999. — № 20. — Ст. 190.
 14. Про столицю України — місто-герой Київ : Закон України № 401-XIV від 15.01.1999 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1999. — № 11. — Ст. 79.
 15. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. // Відомості Верховної Ради України [Текст]. — 1997. — № 24. — Ст. 170.
 16. Інформаційний портал Благоустрій.ІНФО [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://blagoustriy.info.
 17. Про затвердження Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих до них територій на 2010 — 2015 роки [Електронний ресурс] : Розпорядження Кабінету Міністрів України № 1320-р від 04.11.2009 р. // Урядовий кур’єр [Текст]. — 2009. — № 214. — Режим доступу : www.kmu.gov.ua.
 18. Про затвердження Положення про громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів : наказ Мінбуду України № 7 від 16.01.2007 р. // Офіційний вісник України [Текст]. — 2007. — № 19. — Ст. 771.