Determinants that cause child abuse

2017;
: 278 - 283
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article studies the meaning of the following terms: “circumstances”, “reasons”, “conditions”, “causes”, “determinants” of offenses. Determinants that cause child abuse are analysed.

1. Ten Bensel RW, Rheinberger MM, Radbill SX (1997). Children in a World of Violence: The Roots of Child Maltreatment. In: Helfer M et al. (Eds). The Battered Child. Chicago, University of Chicago Press, pp 3–28. 
2. United Nations Secretary-General (2006). Report of the Independent Expert for the United Nations Study on Violence against Children. Promotion and protection of the rights of children. United Nations General Assembly, Sixty-first session. A/61/299. 
3. Philosophical Encyclopedic Dictionary (1983) [Fylosofskyy эntsyklopedycheskyy slovar'] / edited by L. F. Ilyichev and others Sov. encycl., Мoskov, 840 p. (rus) 
4. Kudriavtsev V. N. (1976) Crimes causes [Prychynы pravonarushenyy], Nauka, Мoskov, 286 p. (rus) 
5. Kliushnichenko А. P. (1970) Proceedings on disorderly conduct (From the experience of the Ukrainian SSR Militia) [Proyzvodstvo po delam o melkom khulyhanstve (Yz opыta rabotы mylytsyy Ukraynskoy SSR)], Kiev. vyssh. shk. MVD USSR, Kiev, 151 p. (rus) 
6. Remniev V. I. (1984) Topical issues of administrative delictology in the modern period [Aktual'nыe voprosы admynystratyvnoy delyktolohyy v sovremennыy peryod], Aktualnye problemy administrativnoi deliktologii, Kiev, pp. 3–5. (rus) 
7. Ostapenko О. І. (1995) Administrative delictology, social and legal phenomenon and problems of development [Administratyvna deliktolohiya: sotsial'no-pravovyy fenomen i problemy rozvytku], Lviv. in-t vnutr. sprav pry Ukr. akad. vnutr. sprav, Lviv, 312 p. (ukr) 
8. Nikulin М. I. (2006) Problems of administrative delictology: dissertation of J.S.D : 12.00.14 [Problemы nauky admynystratyvnoy delyktolohyy], Мoskov, 461 p. (rus) 
9. Antonian Y. M. (1995) Violence in our lives [Zhorstokist' v nashomu zhytti], INFRA-M, Мoskov, 342 p. (rus) 
10. Kuznietsova N. F. (1984) Problems of criminological determination [Problemы krymynolohycheskoy determynatsyy], Izdatelstvo Moskovskogo Universiteta, Мoskov, 208 p. (rus) 
11. Karpets I. I. (1992) Crime: illusions and reality [Prestupnost': yllyuzyy y real'nost'], “Rossiyskoe pravo”, Мoskov, 432 p. (rus) 
12. Yurkevich M. G. (1970) Soviet family [Sovet•skaya sem'ya], Minsk, 243 p. (rus) 
13. Blaha A. B. (2014) Domestic violence: (criminological analysis and prevention): monograph [Nasyl'stvo v simyi :(kryminolohichnyy analiz i zapobihannya)], Makarenko, Kharkiv, 356 p. (ukr) 
14. Girfanov R. M. (2008) Russian and foreign experience in combating child abuse [Rossyyskyy y zarubezhnыy opyt bor'bы s nasylyem v otnoshenyy detey], Voprosy yuvenalnoi yustitsyi, No. 1, pp. 58 –68. (rus).

N. Lesko «Determinants that cause child abuse» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13-2017/determinants-cause-child-abuse