Inter-race as an expression of law of the ukrainian people to own their national identity and statehood (last quarter XVI – first half XVII centuries)

2017;
: pp. 44 - 50

I. Terlyuk «Inter-race as an expression of law of the Ukrainian people to own their national identity and statehood(Last quarter XVI – first half XVII centuries)»http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-861-13...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

Inter-confessional factor is seen as a form of social and political struggle of contemporary intellectuals for defending the rights of the Ukrainian people for their national identity and national statehood. It is noted that during the polemic fighting the concept "Rus" (that is- Ukrainian) and "Orthodoxy" acquire the same meaning. There is an opinion that the idea of the rule in the Ukrainian society of the spiritual power -of power of the Orthodox Church was only possible in conditions of contemporary form of the national state.

1. Kostel'nyuk M. Politychnyy aspekt diyal'nosti Petra Mohyly [The political aspect of Peter Graves]. Availableat: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Sup/2011_22/Rozdil_1/13_pdf 

2. Kukhta B. L. Z istoriyi ukrayins'koyi politychnoyi dumky / Borys Leonidovych Kukhta [History of Ukrainian political thought]. Kiev: Geneza Publ, 1994. 368 p. 

3. Lytvynov V. Renesansnyy humanizm v Ukrayini. Ideyi humanizmu epokhy Vidrodzhennya v ukrayins'kiy filosofiyi XV pochatku XVII st. [Renaissance humanism in Ukraine. Ideas humanism of the Renaissance in Ukrainian philosophy XV early XVII century]. Availableat: http://litopys.org.ua/index.html 

4. Oliynyk L. “Litos” Petra Mohyly u polemichnomu dyskursi pershoyi polovyny KhVII st. ["Litos" Peter Graves polemical discourse in the first half of the seventeenth century]. Kyiv Polish studio. Vol. ХІХ. Kiev: Universytet “Ukrayina” Publ, 2012. pp. 254–258. 

5. Potiy I. Uniya hrekiv z kost'olom ryms'kym 1595 roku [Greek union with the Roman church in 1595]. Availableat: http://litopys.org.ua/human/hum32.htm 

6. Smotryts'kyy H. Klyuch tsarstva nebesnoho [The key is the kingdom of heaven]. Availableat:http://litopys.org.ua/suspil/sus11.htm 

7. Smotryts'kyy M. Trenos tobto plach [Trenos is crying]. Availableat: http://litopys.org.ua/human/ hum37.htm 

8. Suraz'kyy V. O yedynoy ystynnoy pravoslavnoy vЂrЂ y o svyatoy sobornoy apostol'skoy tserkvy otkudu nachalo y kako povsyudu rasprostresya [About єdinoy true Orthodox vЂrЂ and the holy catholic apostolic church where we started and kako overall prevalence]. Availableat: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_15.htm 

9. Trankvilion-Stavrovets'kyy K. Zertsalo bohosloviya [Mirror bogoslovіya]. Availableat: http://litopys.org.ua/suspil/sus42.htm 

10. Filalet Kh. Apokrysys [Apokrisis]. Availableat: http://litopys.org.ua/old14_16/old14_18.htm 

11. Shevchuk V. Suspil'no-politychna dumka v Ukrayini v XVI –pershiy polovyni XVII stolittya [Socio-political thought in Ukraine in the XVI – first half of XVII century]. Availableat: http://litopys.org.ua/suspil/sus01.htm