The phenomenon of the nation and naciogenesis in the context of (national) state formation

2022;
: 13-22
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The issues of the nation's phenomenon are covered, in particular, the definitions of this concept prevailing in modern legal science. The opinion is expressed that they are reduced to some of its most common meanings as identical to the concept of the population of the state; as an ethno-social community characterized by the inseparable unity of socio-economic and cultural characteristics; as all citizens of the state, regardless of their (national or social) origin, language and / or religion.

It is emphasized that despite the conditional division of nations into political and ethnic, this approach is a vivid reflection of the nation-genesis of any nation, ie the historical process of its evolution as an ethnic group, which, unlike ethnogenesis, is closely linked to political self-awareness. The concept of "nation-genesis" is correlated with the concepts of "nation-building" and "national statehood". The latter, in particular, is defined as a historically changing, but always complex process of formation of social institutions, which is comparable (and in historical retrospect parallel) with the nation-genesis.

It is emphasized that the phenomena of national self-consciousness (self-awareness), national identity and national consciousness are the direct and most outwardly visible manifestation of nation-genesis. It is emphasized that the self-consciousness of the nation is based on national identity (national self-identification), a kind of subjective sense of identity of the national community. It is emphasized that national identity is essentially a multidimensional substance that cannot be reduced to a single denominator. National identity does not abolish other identities ethnic, religious, professional, etc., but, on the contrary, covers and complements them. The thesis that the main feature that distinguishes one nation from another is the collective (collective) identity.

1. Zhy`zhko S. (2008). Naciya yak spil`nota,  K.: Dnipro, 805 p.

2. Terlyuk I. (2018). Fenomen naciyi u naukovomu dy`skursi: do metodologiyi problemy` istory`chnoyi spadkoyemnosti naciyi ta derzhavy`, Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Zbirny`k naukovy`x pracz`.  # 906.  Yury`dy`chni nauky`, Rel. 20.  L`viv : Vy`davny`cztvo L`vivs`koyi politexniky`, 48-53 pp.  

3. Mariten Zh. (2008). Naciya, polity`chne suspil`stvo derzhava. Konservaty`zm. Antologiya. Rel. 2,  edited by O. Procenko, V. Lisovy`j. Kyiv, 298-308 pp.  

4. Naciya. (2020, March 20) URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F  

5. Rudakevy`ch O. (2009). Nacional`ny`j pry`ncy`p: etnopolity`chna koncepciya naciyi: monogr, Vy`d-vo TNEU „Ekonomichna dumka”, Ternopil, 292 p. 

6. Rabinovy`ch P. (1996). Social`na sutnist` derzhavy`: nacional`no-etnichny`j ta nacional`no-polity`chny`j aspekty`. Problemy` derzhavotvorennya i zaxy`stu prav lyudy`ny` v Ukrayini, Materialy` II regional`noyi naukovoyi konferenciyi., LDU, Lviv, 10-13 pp.  

7. Kolisny`k V. (2003). Nacional`no-etnichni vidnosy`ny` v Ukrayini: teorety`chni zasady` ta konsty`tucijno-pravovi aspekty`: Monografiya, Xarkivs`ka pravozaxy`sna grupa, Folio, Kharkiv,  240 p. 

8. Nel`ga, O. (2015). Ukrayins`ka etnosociologiya: navchal`ny`j posibny`k. Ch. 1, Personal,  Kyiv, 539 p. 

9. Makarenkov O. (2003). Pravovy`j vy`mir konceptu «naciya» yak kognity`vna osnova transformaciyi prava v umovah vidkry`togo suspil`stva. Yury`dy`chna Ukrayina, Rel. 11,  17-23 pp. 

10. Ty`mchenko V. (2019). Moderny`j nacionalizm. Shlyah do novogo suspil`stva, Vy`davecz` Marko Mel`ny`k (FOP Mel`ny`k M.Yu.), Kyiv, 128 p. 

11. Kas`yanov G. (1999). Teoriyi naciyi ta nacionalizmu,  Ly`bid`, Kyiv,  351 p. 

12. Kolodij A. (2004). Do py`tannya pro sutnist`, shlyaxy` i stadiyi formuvannya gromadyans`koyi naciyi v Ukrayini, Narodoznavchi zoshy`ty`, Rel. 5-6,  12-25 pp. 

13. Pidberezhny`k N. ( 2018). Konceptual`ni zasady` doslidzhennya problem etnichnosti na naciyi v konteksti nauky` derzhavnogo upravlinnya. Derzhavne upravlinnya ta misceve samovryaduvannya, Rel. 2(37), 42-48 pp. 

14. Smit Entoni D. ( 2009). Kul`turni osnovy` nacij. Iyerarxiya, zapovit i respublika, Naukove vy`dannya,  Tempora, Kyiv, 312 p. 

15. Stepy`ko M. (2011). Ukrayins`ka identy`chnist`: fenomen i zasady` formuvannya : monografiya,  NISD, Kyiv, 336 p. 

16. Smy`t Entony` D. (2004). Nacy`onaly`zm y` moderny`zm. Kry`ty`chesky`j obzor sovremennыx teory`j y` nacy`onaly`zma, transl.from english by A. Smy`rnova, M.: Praksy`n, 454 p. 

17. Smit Entoni D. (1994). Nacional`na identy`chnist`, transl.from english by P. Tarashhuka, Osnova, Kyiv, 224 p. 

18. Malanyuk Ye. (1992). Nary`sy` z istoriyi nashoyi kul`tury`, AT «Oberegy`», Kyiv, 80 p.  

19. Vyrost J. (1989). Nacyonal`noe samosoznanye: problemy opredelenye y` analyza. Fylosofskaya y` socyologycheskaya mysl`..Rel. 7. 21-28 pp.  

20. Armstrong J. (1982). Nations before nationalism, University of North Carolina Press,  411p. 

21. Anderson B. (2001). Uyavleni spil`noty`. Mirkuvannya shhodo poxodzhennya j poshy`rennya nacionalizmu, transl.from english by V. Morozova,  Kry`ty`ka, Kyiv, 276 p.

22. Connor W. (1994). Nation is a Nation, is a State, is a Ethnic Group, is a... Hutchinson, J. and Smith A. (eds.), Nationalism, Oxford; New York, 392 p. 

23. Konnor V. (2000). Koly sformuvalasya naciya? Nacionalizm: Antologiya, O. Procenko, V. Lisovy`j. (eds.), Smoloskyp, Kyiv, 529-537 pp.  

24. Zelins`ka Ye. (2009). Nacional`na samosvidomist` ta faktory` yiyi formuvannya. Filosofs`ki problemy gumanitarnyh nauk. Zb. naukovy`x pracz`. http://www.info-library.com.ua/books-text-11405.html 

25. Bojko S. (2005). Teorety`ko-metodologichni zasady` doslidzhennya nacional`noyi samosvidomosti ukrayins`kogo narodu.  Mul`ty`versum. Filosofs`ky`j al`manax: Zb. nauk. pracz`, Rel.. 45, Ukrayins`ky`j centr duxovnoyi kul`tury`, Kyiv, 51–59 pp. 

26. Shy`lz E. (2001). Naciya, nacional`nist`, nacionalizm i gromadyans`ke suspil`stvo. Nezalezhny`j kul`turologichny`j chasopy`s «Yi», Ch. 21, Gromadyans`ke suspil`stvo – Ukrayina.  http://www.ji.lviv.ua/n21texts/shilz.htm  

27. Gromakova N. (2013). Sociokulturny`j prostir yak chynnyk transformaciyi identychnosti. Gileya: naukovy`j visny`k, Rel. 75, 370-373 pp. 

28. G`rinfeld L. (2000). Typy` nacionalizmu. Nacionalizm: Antologiya, O. Procenko, V. Lisovy`j (eds.), Smoloskyp, Kyiv, 692 p, 697-699 pp. 

29. G`ibernau M.(2012).  Identy`chnist` nacij, Tempora, Kyiv, 304 p.  

30. Kresina I. (1998). Nacionalna svidomist`: sutnist`, osnovni skladovi ta rivni funkcionuvannya, Nova polityka, Rel. 3, 12–14 pp. 

31. Zhmy`r V. (1991). Na shlyaxu do sebe: istoriya stanovlennya ukrayins`koyi nacional`noyi samosvidomosti, Filosofska i sociologichna dumka, Rel. 4, 136-152 pp.

Terlyuk I."The phenomenon of the nation and naciogenesis in the context of (national) state formation." https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-9-number-234-2022/phenomenon-nation-and-naciogenesis-context