Тhe causes and conditions of corruption in Ukraine

2017;
: pp. 338-344
Authors:
1
Kyiv National University of Trade and Economics

The article is devoted to problems of solving corruption as a phenomenon in the Ukrainian society and eliminate its causes. Also, given the conditions and forms of corruption offenses in Ukraine. The basic constituent elements of administrative and legal mechanism for combating corruption.

 

1. Ly’tvak O. M. Derzhavny’j kontrol’ za zlochy’nnistyu (kry’minologichny’j aspekt), Diss, kand.yury’d. nauk [State control of crime (criminological aspect). Cand. legal. sci. diss.]. Kharkov, 2001. 370 р.
2. Verstyuk S. Korupciya: vy’znachennya, pry’chy’ny’ poyavy’, vply’v na ekonomiku [Corruption: definition, causes, impact on the economy]. Ekonomika Ukrayiny’, 2001, Vol. 3, 66–74 рр.
3. Gvozdecz’ky’j V. D. Administraty’vno-pravovi ta organizacijni zasady’ zapobigannya ta proty’diyi korupciyi v Ukrayini, Diss, kand.yury’d. nauk [Administrative-legal and organizational basis of prevention and counteraction of corruption in Ukraine. Cand. legal. sci. diss.]. Kiev, 2014. 587 р.
4. Zhuravs’ky’j V. S. Korupciya v Ukrayini – ne polity’ka (Corruption in Ukraine – not politics), Kyiv, Feniks Publ., 2007. 408 р.
5. Dr’omov S. V. Korupciya v Ukrayini : pry’chy’ny’ poshy’rennya ta mexanizmy’ proty’diyi (Corruption in Ukraine : reasons for the distribution and mechanisms of resistance), Kyiv, SE “NPC “Priorities” Publ., 2010. 88 р.
6. Rozvy’tok mexanizmiv zaluchennya gromads’kosti do zaxodiv proty’diyi korupciyi v Ukrayini. Anality’chna zapy’ska. [The development of mechanisms to involve the public in measures to counteract corruption in Ukraine. Analytical note.]. Available at: http//www.niss.gov.ua/articles/266/.
7. Interv’yu z koly’shim Prezy’dentom GRECO Drago Kosom / GRECO : Ukrayina provaly’la borot’bu z korupciyeyu [Interview with koolism President of GRECO Drago KOs / GRECO : Ukraine has failed in the fight against corruption]. Available at: http://ua.forua.com/politics/2011/05/28/121348.html.
8. Klochkov V. G. Sut’ ta zaxody’ borot’by’ z korupciyeyu [The essence and measure of fight against corruption]. Prokuratura. Lyudy’na. Derzhava., 2005, Vol. 7, 11–22 рр.
9. Bilenchuk P. D. Transnacional’naja prestupnost’ : sostojanie i transformacija (Transnational crime : state and transformation). Kyiv, Atika Publ., 1999. 276 р.
10. Stepashin S. V. Protiv kriminalizacii Rossii [The criminalization of Russia]. Rossijskaja justicija, 2000, Vol. 1, 2–3 рр.
11. Anality’chny’j zvit za rezul’tatamy’ sociologichnogo doslidzhennya : zagal’nonacional’ne opy’tuvannya (Analytical report on the results of sociological research : a national survey). Poglyad gromadyan na problemu korupciyi v Ukrayini: pidgotovleno Centrom “Imidzh – Kontrol’” dlya programy’ “Partnerstvo za prozore suspil’stvo”, Kiev, 2003. 94 р.
12. Nevmerzhy’cz’ky’j Ye. V. Suspil’stvo perexidnogo ty’pu : social’na bezpeka ta chy’nny’ky’ zagroz [Society transitional type : social security and the threats]. Visny’k Akademiyi praci i social’ny’x vidnosy’n, 2002, Vol. 5, 37–40 рр.
13. Kovbasyuk Yu. Anty’korupcijna polity’ka derzhavny’x organiv vlady’ Ukrayiny’ [Anti-corruption policy of the state authorities of Ukraine]. Available at: http: //www.viche.info/journa1/218/.
14. Yaczkiv I. I. Mexanizm, pry’chy’ny’ ta zaxody’ proty’diyi korupciyi: zagal’na xaraktery’sty’ka zagroz [Mechanism, causes and countermeasures of corruption: a General overview]. Derzhava i zakon: teoriya, prakty’ka, metody’ka, 2008, Vol. 3, 155– 163 рр.
15. Korulya I. V. Dosvid poperedzhennya ta pry’sichennya korupciyi v zarubizhny’x krayinax [Experience warning and prescene corruption in foreign countries]. Nashe pravo, 2009, Vol. 1 (2), 26–30 рр.
16. Zhovnir O. Z. Doslidzhennya proty’diyi korupcijny’m proyavam cherez analiz okremy’x funkcij derzhavnogo upravlinnya [The study of anti-corruption activities through the analysis of individual functions of public administration]. Derzhava i pravo: de lege praeterita, instante, futura, Nikolaev : Ilion Publ., 2009, 159–160 рр.
17. Zaxarchuk O. Z. Vy’kory’stannya dosvidu organiv vlady’ zarubizhny’x krayin u borot’bi z korupcijny’my’ pravoporushennyamy’ v Ukrayini: administraty’vno-pravovy’j aspekt, Diss, kand.yury’d. nauk [Using the experience of the authorities of foreign countries in fighting corruption in Ukraine: administrative and legal aspect. Cand. legal. sci. diss.]. Lviv, 2012. 166 р.
18. Vasy’ly’nchuk V. I. Problemy’ xabarny’cztva i korupciyi: mizhnarodny’j dosvid [The problems of bribery and corruption: international experience]. Organizaciya borot’by’ z korupciyeyu ta xabarny’cztvom, Kiev , 2009, 15–24 рр.
19. Zmenshennya ry’zy’kiv konfliktu interesiv [Reducing the risks of conflict of interest]. Available at: http://www.dvs-zp.gov.ua/node/1683.

V. Timashov «The causes and conditionsof corruption in Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/causes-and-conditions-corruption-ukraine