Differentiation justice philosophy and philosophy of justice

2017;
: pp.98-102

I. Kozak «Differentiation justice philosophy and philosophy of justice»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Commercial Court judge Lviv region

Article updated two concepts in their philosophical and legal distinction between “justice” and “justice” that cause at most controversial debates among theorists and practitioners. To this end, the theoretical argument Review eminent scientists, constitutional provisions on justice and justice for the installation of modern approaches to the interpretation of these concepts, their significant semantic differences.
 

1. Bihun V. S. Pravosuddya: filosofs'ke ta teoretychne osmyslennya: ideya ta zdiysnennya: monohrafiya [Justice: philosophical and theoretical thinking: the idea and implementation ]. Kiev, 2011. 303 p.
2. Kalashnykova N. A. Refleksyyakak pryntsyp fylosofskoho mыshlenyya: dyss. … kand. fylos. nauk : spets. 09.00.01 – ontolohyya y teoryya poznanyya. [Reflexion is the principle of philosophical thinking:
diss. ... cand. philos. sciences: spec. 09.00.01 – Ontology and theory of knowledge.]. Volhohrad, 2006. 98 p.
3. Siryy M. I. Sudochynstvo [Proceedings]. M. I. Siryy, V. M. Tertyshnyk. Yurydychna entsyklopediya. Kiev, 2003. Vol. 5. P. 718.
4. Malyshev B. V. Sudovyy pretsedent u pravoviy systemi Anhliyi [Judicial precedent in the legal system of England]. Kiev, 2008. P. 50.
5. Rabinovych P. M. Filosofiya prava : navch. posibnyk v 5-ty ch. dlya stud. yuryd. vyshch. navch. zakl. [Philosophy of Law: teach. manual in 5 h. for students. Legal. HI. teach. bookmark.]. L'viv : Halyts'kyy drukar, 2014. Vol. 1–2 : Filosofiya prava yak nauka. Hnoseolohiya prava. 232 p.
6. Filosofskii entsiklopedicheskii slovar' [Philosophical Encyclopedic Dictionary.]. Moskow : YNFRA-M Publ, 2007. 576 p.
7. Navrots'kyy V. O. Zlochyn proty pravosuddya : lektsiyi dlya studentiv yurydychnykh fakul'tetiv [The crime against justice lectures for law students]. L'viv : L'vivs'kyy derzhavnyy universytet im. I. Franka. Yurydychnyy fakul'tet. L'viv, 1997. 48 p.