Modernization of the national education system in the context of contemporary european integration of Ukraine

2017;
: pp. 296-302
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

This article analyzes the processes of modernization of the national education system in the context of contemporary European integration of Ukraine. Based on the analysis of legal documents and thematic literature identified strategic objectives: comprehensive development of education, strengthening its impact on economic growth and living standards, promote the accelerated development of STP, and, above all, fundamental science, provide social functions of the state through the optimization of social programs. Proved that higher education is recognized as the foundation of human development and social progress, and guarantees individual and social development that creates intellectual, spiritual and productive potential of society.

 

1. Volovych V. Bolons’kyy protses i nova paradyhma osvity v Ukrayini [The Bologna Process and the new paradigm of education in Ukraine]. Sotsiolohiya: teoriya, metody, marketynh. 2004. No 4. pp. 189–199. 2.
2. Poslannya Prezydenta Ukrayiny do Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. “Yevropeys’kyy vybir. Kontseptual’ni zasady stratehiyi ekonomichnoho ta sotsial’noho rozvytku Ukrayiny na 2002–2011 roky” [President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine. “European choice. Strategy of economic and social development of Ukraine for 2002–2011 “]. Uryadovyy kur”yer. 2002. 4 June.
3. Chikar’kova M.Yu. Tsinnisni oriyentatsiyi suchasnoho informatsiynoho suspil’stva ta problemy kontrkul’tury [Values modern information society and problems counterculture]. Zbirnyk naukovykh prats’ NDI ukrayinoznavstva. Kiev: Rada, 2008. Vol. XIX. pp. 44–57.
4. Andrushchenko V.P. Rozdumy pro osvitu: Statti, narysy, interv”yu. [Thinking about education: Articles, essays, interviews.]. Kiev: Znannya Ukrayiny, 2004. 804 p.
5. Pro natsional’nu doktrynu rozvytku osvity: Ukaz Prezydenta Ukrayiny vid 17.04.2002 roku No 347 [On the national doctrine of education: Decree of the President of Ukraine from 17.04.2002, the number 347]. Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny. 2002. No 16. pp. 11–14.
6. Shynkaruk V. Osnovni napryamy modernizatsiyi struktury vyshchoyi osvity Ukrayiny [The main directions of restructuring higher education in Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. Available at: http://www.mon.gov.ua
7. Movchan B.C. Osvita v konteksti hlobalizatsiynykh protsesiv: moral’ni aspekty [Education in the context of globalization: the moral aspects]. Filosofs’ko-antropolohichni studiyi, 2008. Kiev: Stylos; D.: DNU Publ, 2008. pp. 161–167.
8. Mironov V. Rossiya v global’nom mire: otechestvennoe obrazovanie i Bolonskii protses [Russia in the Global World: Domestic Education and the Bologna Process]. Zdravyi smysl. 2007. No 2 (43). pp. 14–21.
9. Shynkaruk V. Osnovni napryamy modernizatsiyi struktury vyshchoyi osvity Ukrayiny [The main directions of restructuring higher education in Ukraine]. Ofitsiynyy sayt Ministerstva osvity i nauky Ukrayiny. Available at: http://www.mon.gov.ua.

U. Parpan «Modernization of the national education systemin the context of contemporary european integrationof Ukraine» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14-2017/modernization-national-education-system