Оrganizational and tactical measures to ensure the safety of persons during investigation of crimes in sphere of official activity in terms of counteraction

2017;
: pp. 489-494

O. Romtsiv «Organizational and tactical measures to ensurethe safety of persons during investigation of crimesin sphere of official activity in terms of counteraction» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article investigates the organizational and tactical characteristics of the safety of people during investigation of crimes in sphere of official activity in terms of obstructing the process of disclosure of illegal acts on the part of stakeholders.

 

1. Zeleneczkyj V. S. Obespechenye bezopasnosty subъektov ugolovnogo processa [Ensuring the security of criminal entities]. – Kharkiv. Kry`mArt Publ. 2000. 404 p.
2. Hryn’kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010. 20 p.
3. Pashkov S. M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal’nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut’ uchast’ u kryminal’nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys.. kand. yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Author. Dis.. Candidate. Legal. Sciences: 12.00.07]. Irpin. 2008. 20 p.
4. Truxachev V. V. Pravovye y krymynalystycheskye sredstva preduprezhdenyya, vyyavlenyya y nejtralyzacyy prestupnogo vozdejstvyya na dokazatel`stvennuyu ynformacyyu: dys. … doc. yuryd. nauk: 12.00.09. [Legal and forensic tools to prevent, detect and neutralize criminal effects on evidence: Author. Dis.... Doctor. Legal. Sciences:12.00.09]. Moskva, 2003. 480 p.
5. Komentar do Zakonu Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut` uchast` u kryminal`nomu sudochynstvi” vid 23 grudnya 1993 r. V. I. Boyarov, L. B. Il`kovecz`, T. I. Gruzinova ta in. [Commentary on the Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings” dated December 23, 1993]. Zakonodavstvo Ukrayiny. Naukovoprakty`chni komentari. 2002. # 1. pp. 76–129.
6. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p.
7. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6. pdf.
8. Bardacz`ka O. V. Zabezpechennya bezpeky poterpilyx ta svidkiv u kryminal`nyx spravax, pov’yazanyx z torgivleyu lyud`my [Ensuring the safety of victims and witnesses in criminal cases related to human trafficking]. K yiv, 2010. 55 p.
9. Shherba S. P. Oxrana prav poterpevshyx y svydetelej po ugolovnym delam [Protection of witnesses and human poterpevshyh on uholovnыm affairs]. Moskva, 1996. 126 p.