Організаційно-тактичні заходи забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах протидії

2017;
: pp. 489-494

O. Romtsiv «Organizational and tactical measures to ensurethe safety of persons during investigation of crimesin sphere of official activity in terms of counteraction» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

Автори:
1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Досліджено організаційні та тактичні особливості забезпечення безпеки осіб під час розслідування злочинів у сфері службової діяльності в умовах перешкоджання процесу розкриття даних протиправних діянь з боку зацікавлених суб’єктів.

 

1. Zeleneczkyj V. S. Obespechenye bezopasnosty subъektov ugolovnogo processa [Ensuring the security of criminal entities]. – Kharkiv. Kry`mArt Publ. 2000. 404 p.
2. Hryn’kiv O. O. Zastosuvannya zakhodiv bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: vitchyznyana praktyka ta svitovyy dosvid: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.09 [Application precautions participants in criminal proceedings: national practice and international experience: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 12.00.09]. Kyiv, 2010. 20 p.
3. Pashkov S. M. Orhanizatsiyno-pravovi zasady diyal’nosti sudovoyi militsiyi po zabezpechennyu bezpeky osib, yaki berut’ uchast’ u kryminal’nomu sudochynstvi. Avtoreferat dys.. kand. yur. nauk: 12.00.07. [The organizational principles of the judicial police to ensure the safety of persons involved in criminal proceedings. Author. Dis.. Candidate. Legal. Sciences: 12.00.07]. Irpin. 2008. 20 p.
4. Truxachev V. V. Pravovye y krymynalystycheskye sredstva preduprezhdenyya, vyyavlenyya y nejtralyzacyy prestupnogo vozdejstvyya na dokazatel`stvennuyu ynformacyyu: dys. … doc. yuryd. nauk: 12.00.09. [Legal and forensic tools to prevent, detect and neutralize criminal effects on evidence: Author. Dis.... Doctor. Legal. Sciences:12.00.09]. Moskva, 2003. 480 p.
5. Komentar do Zakonu Ukrayiny “Pro zabezpechennya bezpeky osib, yaki berut` uchast` u kryminal`nomu sudochynstvi” vid 23 grudnya 1993 r. V. I. Boyarov, L. B. Il`kovecz`, T. I. Gruzinova ta in. [Commentary on the Law of Ukraine “On the safety of persons involved in criminal proceedings” dated December 23, 1993]. Zakonodavstvo Ukrayiny. Naukovoprakty`chni komentari. 2002. # 1. pp. 76–129.
6. Kramarenko Yu. M. Pravovi, orhanizatsiyni ta taktychni aspekty zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva: avtoref. dys.... kand. yuryd. nauk: 21.07.04 [Legal, organizational and tactical aspects of the safety of participants in criminal proceedings: Author. Dis.... Candidate. Legal. Sciences: 21.07.04]. Kharkiv, 2005.17 p.
7. Tarasenko V. Ye. Do pytannya zabezpechennya bezpeky uchasnykiv kryminal’noho sudochynstva v suchasnykh umovakh protydiyi zlochynnosti [On the issue of safety of participants in criminal proceedings in the present conditions of combating crime]. Availableat: http://nbuv. gov. ua/j-pdf/Pupch_2012_4_6. pdf.
8. Bardacz`ka O. V. Zabezpechennya bezpeky poterpilyx ta svidkiv u kryminal`nyx spravax, pov’yazanyx z torgivleyu lyud`my [Ensuring the safety of victims and witnesses in criminal cases related to human trafficking]. K yiv, 2010. 55 p.
9. Shherba S. P. Oxrana prav poterpevshyx y svydetelej po ugolovnym delam [Protection of witnesses and human poterpevshyh on uholovnыm affairs]. Moskva, 1996. 126 p.