Рroper place of judicial examination in economic process

2017;
: pp. 502-506

R. Sybirna, A. Sybirnyj, O. Khomiv «Proper place of judicial examinationin economic process» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv National Medical University them Danila Galitsky
3
Lviv State University of Internal Affairs

Reveals the critical importance of judicial expertise in economic circumstances proving process for individuals to justify their claims and objections. Particular attention should be paid to the need for proper grounding forensic examination and the careful wording of questions to be posed to the expert.

 

1. Hospodars`kyy protsesual`nyy kodeks Ukrayiny [Commercial Procedure Code of Ukraine]. Kiev: Alerta Publ, 2016. 80 p. 2. Ekspertyzy v sudoviy praktytsi: Nauk.-prakt. posib. [Expertise in judicial practice, Nauk. and practical. guidances.]. Za zah. Red. V. H. Honcharenka. Kiev, 2010. 400 p. 3. Kravchuk T. Vydy typovykh sudovykh ekspertyz provadzhen` v administratyvnomu sudochynstvi [Types typical forensic examination proceedings in administrative courts]. Pravo Ukrayiny, 2016. No 9. pp. 173– 178. 4. Nykytchenko N. V. Pravove rehulyuvannya derzhavnoho kontrolyu u sferi hospodars`koyi diyal`nosti: Dys. k. yu. n.: spets. 12.00.04 “Hospodars`ke pravo, hospodars`ko-protsesual`ne pravo” [Legal regulation of state control in the sphere of economic activity: Dis..: k. yu. n special. 12.00.04 “Economic law, economic and procedural law”]. I-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen` NAN Ukrayiny. Kiev, 2015. 40 p. 5. Nikolenko L. M. Deyaki aspekty zmistu ta klasyfikatsiyi pryntsypiv hospodars`koho ta protsesual`noho prava [Some aspects of the content and classification of economic principles and procedural law]. Chasopys Kyyivs`koho universytetu prava, 2009. No 1. pp. 153–158. 6. Prytyka D. Pro stan zdiysnennya sudochynstva hospodars`kymy sudamy / [On the state of the administration of justice commercial courts]. Pravo Ukrayiny, 2006. No 1. pp. 5–8. 7. Romaniv V. Zakonodavchi prohalyny protsesual`noyi formy hospodars`koho protsesual`noho kodeksu Ukrayiny [Legislative gaps procedural forms of economic Procedural Code of Ukraine]. V. Romaniv, KH. Solomchak. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2016. No 8. pp. 47–51. 8. Solodchenko S. Samokontrol` za yakistyu produktsiyi ta nederzhavnyy nahlyad za povnovazhennyamy vyrobnyka [Self-control product quality supervision and non-power producer]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2016. No 2. pp. 55–59.