Місце судової експертизи у господарському процесі

2017;
: pp. 502-506

R. Sybirna, A. Sybirnyj, O. Khomiv «Proper place of judicial examinationin economic process» http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-865-14...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Львівський державний університет внутрішніх справ
3
Львівський державний університет внутрішніх справ,

Розкрито вагоме значення судової експертизи у господарському процесі при доказуванні обставин особами для обґрунтування своїх вимог та заперечень. Особливу увагу потрібно приділити обґрунтуванню необхідності проведення відповідної судової експертизи та ретельному формулюванню питань, які будуть поставлені перед експертом.

 

1. Hospodars`kyy protsesual`nyy kodeks Ukrayiny [Commercial Procedure Code of Ukraine]. Kiev: Alerta Publ, 2016. 80 p.
2. Ekspertyzy v sudoviy praktytsi: Nauk.-prakt. posib. [Expertise in judicial practice, Nauk. and practical. guidances.]. Za zah. Red. V. H. Honcharenka. Kiev, 2010. 400 p.
3. Kravchuk T. Vydy typovykh sudovykh ekspertyz provadzhen` v administratyvnomu sudochynstvi [Types typical forensic examination proceedings in administrative courts]. Pravo Ukrayiny, 2016. No 9. pp. 173– 178.
4. Nykytchenko N. V. Pravove rehulyuvannya derzhavnoho kontrolyu u sferi hospodars`koyi diyal`nosti: Dys. k. yu. n.: spets. 12.00.04 “Hospodars`ke pravo, hospodars`ko-protsesual`ne pravo” [Legal regulation of state control in the sphere of economic activity: Dis..: k. yu. n special. 12.00.04 “Economic law, economic and procedural law”]. I-t ekonomiko-pravovykh doslidzhen` NAN Ukrayiny. Kiev, 2015. 40 p.
5. Nikolenko L. M. Deyaki aspekty zmistu ta klasyfikatsiyi pryntsypiv hospodars`koho ta protsesual`noho prava [Some aspects of the content and classification of economic principles and procedural law]. Chasopys Kyyivs`koho universytetu prava, 2009. No 1. pp. 153–158.
6. Prytyka D. Pro stan zdiysnennya sudochynstva hospodars`kymy sudamy / [On the state of the administration of justice commercial courts]. Pravo Ukrayiny, 2006. No 1. pp. 5–8.
7. Romaniv V. Zakonodavchi prohalyny protsesual`noyi formy hospodars`koho protsesual`noho kodeksu Ukrayiny [Legislative gaps procedural forms of economic Procedural Code of Ukraine]. V. Romaniv, KH. Solomchak. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2016. No 8. pp. 47–51.
8. Solodchenko S. Samokontrol` za yakistyu produktsiyi ta nederzhavnyy nahlyad za povnovazhennyamy vyrobnyka [Self-control product quality supervision and non-power producer]. Pidpryyemnytstvo, hospodarstvo i pravo, 2016. No 2. pp. 55–59.