Civil society development in accordance with the requirement of the european institutional action

2017;
: 48 - 55

T. Dasho «Civil society developmentin accordance with the requirementof the european institutional action»
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-1-number-876-15...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article analyzes the development of Ukrainian civil society in accordance with the requirements of European institutional progress. It is found out that under the rule of law state power becomes the most important tool by which civil society provides optimal conditions for self-development. It is in this context that the state acts as a public-power institution that manages civil society as a whole and is called upon to act in the general interest. Contemporary constitutionalism in Ukraine objectively requires the active promotion of the state in the reform of society, and not the perception of the state as a hostile society of power.

1. Atamanchuk G. Teoriya gosudarstennogo upravleniya [Theory of Public Administration]. Moskva: Yurid. lit. Publ, 2007. 324 p. 
2. Gadzhiev K. Politicheskaya filosofiya [Political Philosophy]. otd-nie ekonomiki Ros. akad. nauk. Moskva: Ekonomika Publ., 2009. 468 p. 
3. Moroz O. Na shlyakhu do stvorennya hromadyans’koho suspil’stva [On the way to the creation of a civil society]. Verkhovna Rada Ukrayiny dvanadtsyatoho sklykannya. 1990–1994 roky. Kyiv: Kyy Publ, 1998. P. 648. 
4. Skrypnyuk O. Problema sotsial’noyi derzhavy v konteksti kontseptsiyi “derzhavnoho minimalizmu” [The problem of a social state in the context of the concept of “state minimalism”]. Pravo Ukrayiny. 2000. No 11. pp. 11–19. 
5. Selivanov V. Pravova polityka Ukrayiny (deyaki pytannya sutnosti, zmistu ta tekhnolohiyi) [Legal policy of Ukraine (some issues of essence, content and technology)]. Pravo Ukrayiny. 2001. No 12. pp. 5–11. 
6. Todyka Yu. Konstitutsiya Ukrainy: problemy teoriii i praktiki [The Constitution of Ukraine: The Problems of Theory and Practice]. Kharkіv: Fakt Publ. 2000. 468 p. 
7. Rechyts’kyy V. Hromadyans’ki prava yak yurydychnyy zasib protyvahy derzhavniy vladi [Civil rights as a legal remedy against state authority]. Ukrayins’ke pravo. 1995. No 1 (2). pp. 71–77.
8. Nersesyants V. S. Obshchaya teoriya prava i gosudarstva: ucheb. dlya vuzov [General theory of law and state: Textbook. for universities] In-t gosudarstva i prava Ros. akad. nauk; Akad. pravovoi in-t. Moskva: Norma; Infra-M Publ., 2000. 612 p. 9. Pro ob’yednannya hromadyan: Zakon Ukrayiny vid 16.06. 1992 r. [About об’єднання громадян: The Law of Ukraine від 16.06. 1992 p.]. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 1992. No 34. St. 504. 
10. Kudryavtsev V. Novoe politicheskoe myshlenie i prava cheloveka [New political thinking and human rights]. V. Kudryavtsev, E. Lukasheva. Voprosy filosofii. 1990. No 5. pp. 2–7. 
11. Rabinovych P. Hromadyans’ke suspil’stvo i pravova derzhava (zahal’noteoretychni mirkuvannya) [Civil society and the rule of law (general theoretical considerations)]. Ukrayins’ke pravo. 1996. Vol. 3. pp. 27–33. 
12. Rabinovych P. Zahal’na kontseptsiya pravovoyi reformy: do kharakterystyky vykhidnykh zasad [The general concept of legal reform: to the characteristics of outsourci]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 1. pp. 11–19. 
13. Todyka Yu. Rol’ Konstytutsiyi Ukrayiny v stanovlenni hromadyans’koho suspil’stva [The Role of the Constitution of Ukraine in the Formation of Civil Society]. Visnyk Akad. pravovykh nauk Ukrayiny. 1998. No 2. pp. 7–13. 
14. Kushnirenko O. Prava i svobody lyudyny ta hromadyanyna [Rights and freedoms of a person and a citizen]. O. Kushnirenko, T. Slin’ko. Kharkiv: Fakt Publ, 2001. 332 p. 
15. Kozlovs’kyy A. Pravo yak hnoseolohichnyy mekhanizm rozv"yazannya konfliktiv [Right as an epistemological mechanism for resolving conflicts]. Nauk. zap. Nats. un-tu “Ostroz’ka akademiya”. Seriya “Pravo”. Ostroh, 2000. Vol. 1. pp. 57–62.